Szacowanie złożoności oprogramowania i wycena poprzez zastosowanie analizy punktów funkcyjnych (standard IFPUG)

26.09.2024 - 27.09.2024

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z metodą zliczania Punktów Funkcyjnych (ang. Function Points) w oparciu o standardy IFPUG (International Function Point Users Group) pozwalającą na estymację rozmiaru prowadzonych  projektów informatycznych.

Punkty funkcyjne często są stosowane jako podstawa do oszacowania m.in. czasu potrzebnego na wytworzenie danego oprogramowania oraz niezbędnego do realizacji projektu budżetu. Określają złożoność oprogramowania podawaną jako liczbę bezwymiarową, która wyznacza względną miarę wartości funkcji oferowanej użytkownikowi przez program.

Metodyka szacowania w projektach informatycznych często jest dużym problemem zarówno dla wielu firm wykonujących projekty informatyczne, jak i tych, które takie projekty zamawiają. Znajomość metod szacowania przynosi wiele korzyści kierownikom i zespołom projektowym. Pozwala ona:

 • ustalić budżet potrzebny na realizację projektu,
 • mierzyć wydajność pracowników poprzez ocenę wielkości zadania, jakie wykonują,
 • ocenić wielkość projektu, a tym samym harmonogram i postęp pracy,
 • mierzyć jakość wykonywanego projektu – ilość błędów na projekt/liczbę linii kodu (LOC) da się prawidłowo określić szacując wielkość projektu.

We wszystkich z wymienionych aspektów pomocna może się okazać metoda szacowania oparta na  punktach funkcyjnych (Function Point Analysis – FPA). Może ona być stosowana zarówno w przypadku nowych projektów, jak i przy wprowadzaniu modyfikacji w już istniejących.

PF

Metodyka Function Point Analysis jest promowana i na bieżąco rozwijana przez IFPUG (The International Function Point Users’ Group), międzynarodową organizację użytkowników FPA, która kontynuuje prace zapoczątkowane w latach 70. przez A. J. Albrechta i jego kolegów z firmy IBM (zrzekli się oni wszelkich praw autorskich). Obecnie doczekaliśmy się już wersji 4.3.1 FPC (Function Point Counting Practices Manual) rozpoznawalnej jako standard zbioru wytycznych i zasad dla metody punktów funkcyjnych.

Ponieważ oprogramowanie jest nieustanie rozwijane, bardzo przydatna jest metoda do szacowania modyfikowanych aplikacji opracowana przez organizację NESMA (Netherlands Software Metrics Association) „Function Point Analysis for Software Enhancement”.

Program szkolenie oprócz metody NESMA obejmuje także metodę pomiaru rozmiaru funkcjonalnego COSMIC-FFP określaną jako metodę ekstrapolacyjną drugiej generacji.

Nabywane umiejętności

 • „Zrozumienie zasad i technik zliczania Punktów Funkcyjnych
 • „Tworzenie modelu estymacyjnego w oparciu o Punkty Funkcyjne
 • „Stosowanie analizy PF do szacowania oprogramowania i projektów IT
 • „Posługiwanie się metodą NESMA do estymacji rozwijanego/modyfikowanego oprogramowania
 • „Stosowanie COSMIC-FFP do pomiaru rozmiaru funkcjonalnego
 • „Umiejętność porównania metod IFPUG i COSMIC
 • „rozumienie miar i metryk związanych z Punktami Funkcyjnymi

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla analityków, projektantów, programistów i kierowników projektów informatycznych. Adresatami szkolenia są także osoby odpowiedzialne za projekt od strony odbiorcy usług.

 • „  Czym jest szacowanie?
  • †  Typowe definicje „dobrego oszacowania”
  • †  Prawdziwy cel szacowania
 • „  Sprawdzanie swoich umiejętności szacowania
  • †  Prosty test szacowania
 • „  Wartość dokładnych oszacowań
  • †  Czy lepsze jest oszacowanie za wysokie czy za niskie?
  • †  Szczegółowe dane na temat skuteczności oszacowań w przemyśle oprogramowania
  • †  Korzyści płynące z dokładnego szacowania
 • „  Wprowadzenie do punktów funkcyjnych
  • †  Historia punktów funkcyjnych
  • †  Sposoby wykorzystania punktów funkcyjnych
 • „  Podstawy szacowania za pomocą punktów funkcyjnych
  • †  Typy PF
  • †  Reguły zliczania PF
 • „  Proces zliczania Punktów Funkcyjnych
  • †  Zliczenie zbiorów danych aplikacji
  • †  Zliczenie funkcji transakcyjnych
  • †  Określanie złożoności Punktów Funkcyjnych
 • „  Obliczenie współczynnika dopasowania wartości VAF (Value Adjustment Factor)
 • „  Wyliczanie końcowej wartości punktów funkcyjnych
 • „  Stosowanie metody punktów funkcyjnych do szacowania projektów realizowanych w zaawansowanych technologiach
 • „  Uproszczone techniki punktów funkcyjnych (metoda holenderska, elementy GUI)
 • „  Analiza Punktów Funkcyjnych dla rozwijającego się lub modyfikowanego oprogramowania – rozszerzenie metody IFPUG opracowane przez organizację NESMA
  • †  Omówienie publikacji „Function Point Analysis for Software Enhancement”
  • †  Modyfikacja istniejącej funkcjonalności dla funkcji danych
  • †  Modyfikacja istniejącej funkcjonalności dla funkcji transakcyjnych
 • „  Naliczenie punktów funkcyjnych metodą COSMIC-FFP
  • †  Faza strategii pomiaru
  • †  Faza mapowania
  • †  Faza pomiaru
  • †  Raportowanie pomiaru
 • „  Szacowanie nakładu pracy
  • †  Obliczanie nakładu pracy przy użyciu nauki szacowania
  • †  Wykresy średniej branżowej nakładu pracy
  • †  Metoda ISBSG
 • „  Szacowanie harmonogramu
  • †  Podstawowe równanie harmonogramu
  • †  Zasada szacowania pierwszego rzędu Jonesa
  • †  Obliczanie oszacowania harmonogramu przy użyciu nauki szacowania
 • „  Szacowanie parametrów planowania
  • †  Szacowanie podziału pracy nad projektem
  • †  Szacowanie harmonogramu różnych działań
  • †  Oszacowania kosztów
  • †  Szacowanie powstawania usterek i ich usuwania
  • †  Szacowanie ryzyka i marginesów bezpieczeństwa
 • „  Style prezentacji oszacowania
  • †  Komunikowanie założeń oszacowania
  • †  Wyrażanie niepewności
  • †  Używanie przedziałów
 • „  Polityka, negocjacje i rozwiązywanie problemów
  • †  Cechy kierownictwa
  • †  Polityczne wpływy na oszacowanie
  • †  Rozwiązywanie problemu i honorowe negocjacje
 • „  Warsztat z zakresu szacowania oprogramowania

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin