Sparx Enterprise Architect – szybki start

23.09.2024 - 25.09.2024

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

2500 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Enterprise Architect Quick Start – szkolenie zapewniające szybkie i efektywne zaznajomienie się z platformą modelowania wizualnego Sparx Enterprise Architect. Kurs dostarczając wiedzy o kluczowych funkcjach narzędzia ułatwiających komputerowe wspomaganie produkcji oprogramowania, umożliwia relatywnie szybkie wdrożenie platformy EA w celu znacznego zwiększenia efektywności procesu wytwórczego.

Szkolenie zostało zaprojektowane dla tych firm i organizacji, które:

 • Chcą zacząć używać platformę Enterprise Architect (EA), by za jej pomocą wdrożyć u siebie środowisko do rozwoju oprogramowania w oparciu o modelowanie (model-based development environment)

lub

 • Pragną zastąpić używane dotąd narzędzia do modelowania platformą Enterprise Architect

Program szkolenia obejmuje wszystkie zagadnienia związane z cykle życia produktów informatycznych (od analizy biznesowej, zbierania i zarządzania wymaganiami, analizy i projektowania, aż po testowanie oprogramowania), a które mogą być wspomagane poprzez narzędzie EA. Uczestnicy poznają najlepsze praktyki dotyczące tworzenia repozytorium projektów, konfiguracji środowiska EA, rysowania różnego rodzaju diagramów stosując UML, BPMN, ArchiMate i inne notacje do modelowania wizualnego oraz tzw. „tips and tricks” – wskazówki ułatwiające efektywne używania narzędzia.

Ćwiczenia będące integralną składową kursu ułatwiają przyswajanie wiedzy, a pokazy użycia platformy EA w różnych praktycznych zastosowaniach pozwalają zaoszczędzić dużo cennego czasu, który poświęciliby uczestnicy na samodzielne opanowywanie sposobów eksploatacji narzędzia. Dzięki temu możliwe staje się szybsze i efektywniejsze uzyskanie sprawności w posługiwaniu się Enterprise Architect’em, a co za tym idzie, zwiększenie produktywności.

Nabywane umiejętności

 • Sprawne budowanie repozytorium projektów w środowisku Enterprise Architect możliwie najlepiej wspierające dobre praktyki wytwarzania oprogramowania i zgodne z przyjętym procesem wytwórczym
 • Sprawne posługiwanie się EA w procesie modelowania wizualnego
 • Właściwe konfigurowania narzędzi dla zwiększenia produktywności jego użycia
 • Modelowania wymagań biznesowych, przypadków użycia (wraz z modelowaniem scenariuszy i ograniczeń), klas konceptualnych, procesów biznesowych, maszyn stanowych i tym podobnych diagramów
 • Tworzenie związków powiązań i projektowanie nawigacji po artefaktach projektowych
 • Generowanie dokumentacji projektów
 • Poznanie podstawowych i dodatkowych (core and extra features) funkcji zarządzania diagramami

Czas trwania

3 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane do kierowników projektów informatycznych, analityków, projektantów, analityków testów i wszystkich innych uczestników procesu wytwórczego, którzy chcą efektywnie wykorzystywać narzędzie Sparx Enterprise Architect do wspomagania produkcji oprogramowania.

Moduł 1: Wprowadzenie do platformy modelowania wizualnego z pomocą narzędzia Enterprise Architect

 • Omówienie interfejsu graficznego (Ribbon Interface)
 • Zakładanie repozytorium projektu i zarządzanie nim
 • Zarządzanie diagramami
 • Tworzenie elementów diagramów
 • Zarządzanie wyglądem wyświetlanych elementów
 • Usuwanie elementów z modelu
 • Zarządzanie łącznikami (Connectors)
 • Zarządzania pakietami i ich zawartością
 • Konfiguracja środowiska EA

Moduł 2: Zarządzanie wymaganiami

 • Tworzenie modelu wymagań bazujące na diagramach (Diagram-based) i na opisie słownym (Text-based)
 • Pakietyzacja wymagań
 • Diagram-based requirements
  • Tworzenie diagramów wymagań z użyciem UML
  • Określanie właściwości wymagań (status, typ, priorytet, stopień złożoności itp.)
  • Nadawanie unikalnych ID wymaganiom i autonumeracja
 • Text-based requirements
  • Specification Manager jako narzędzie do tworzenia modelu wymagań składającego się z prostych opisów słownych i relacji
  • Konfigurowanie widoku elementów wymagań
   • Indicator Columns (Relationship, Resource, Maintenance, Document File, Test, Discussion)

Moduł 3: Modelowanie dziedziny systemu (klasy konceptualne UML)

 • Podstawy paradygmatu obiektowego
  • Obiekt, klasa, relacja
  • Abstrakcyjność
  • Hermetyzacja
  • Dziedziczenie
  • Polimorfizm
 • Podstawowe kategorie pojęciowe
  • Asocjacja
  • Nawigacje
  • Liczebność
  • Agregacja

Moduł 4: Modelowanie Przypadków Użycia (UML)

 • Identyfikowanie zakresu projektu
 • Modelowanie Aktorów i Przypadków Użycia
 • Modelowanie scenariuszy i ograniczeń za pomocą edytora Structured Scenario
 • Tworzenie związków powiązań pomiędzy wymaganiami a Przypadkami Użycia
 • Ulepszanie graficznego modelu Przypadków Użycia
  • Stosowanie standardowych relacji UML
   • Include
   • Extend
   • Generalization/Specialization
  • Stosowanie rozszerzenia standardu UML
   • Invokes
   • Precedes

Moduł 5: Modelowanie diagramów aktywności

 • Generowanie diagramów aktywności na podstawie specyfikacji scenariuszy
 • Modelowanie przebiegu głównego oraz przebiegów alternatywnych
 • Wykorzystanie elementów typu: decyzja (ang. Decision), złączenie (ang. Merge), rozwidlenie (ang. Fork), zrównoleglenie (ang. Join)
 • Wprowadzenie pojęcia „obiektu” na diagramie
 • Uporządkowanie modelu z wykorzystaniem partycji

Moduł 6: Modelowanie procesów biznesowych (BPMN)

 • Czynności (Activities) i Zadania (Tasks)
 • Bramki (Gateways)
 • Zdarzenia (Events)
 • Podprocesy (Sub-process)
 • Obiekty danych (Data Objects)
 • Tworzenie diagramów BPD (ang. Business Process Diagram)

Moduł 7: Tworzenie diagramów klas – modelowanie struktury(UML)

 • Tworzenie diagramu klas
 • Elementy diagramu klas i tworzenie relacji między nimi
 • Definiowanie atrybutów
 • Definiowanie operacji
 • Dodawanie reguł, ograniczeń, stereotypów i wartości etykietowanych (Tagged Values)

Moduł 8: Diagramy maszyny stanowej:

 • Znaczenie diagramów maszyny stanowej
 • Zaawansowane składniki diagramu
  • Sekcje symbolu graficznego stanu
  • Klasyfikacja stanów
  • Obszary współbieżne
  • Pseudostany
  • Rodzaje przejść
  • Protokołowe maszyny stanowe
  • Maszyny stanowe zachowania
  • Zdarzenia
  • Proces tworzenia diagramu maszyny stanowej

Moduł 9: Tworzenie diagramów sekwencji (UML)

 • Znaczenie diagramów sekwencji
 • Rodzaje diagramów sekwencji
 • Klasyfikator, komunikat i linia życia
 • Rodzaje klasyfikatorów
 • Ośrodek sterowania
 • Zaawansowane składniki diagramu
  • Rodzaje komunikatów
  • Tworzenie i niszczenie obiektów
  • Warunki
  • Samowywołanie
  • Iteracja
  • Rozgałęzienie
  • Fragmenty wyodrębnione i operatory interakcji
  • Bramy
 • Proces tworzenia diagramu sekwencji

Moduł 10: Tworzenie diagramów komunikacji (UML)

 • Znaczenie diagramów komunikacji
 • Numerowanie komunikatów
 • Zasady wprowadzania komunikatów do diagramu
 • Zaawansowane składniki diagram
  • Izomorfizm
  • Zagnieżdżenie
  • Współbieżność
  • Obiekty wielokrotne
  • Klasy aktywne
 • Proces tworzenia diagramu komunikacji

Moduł 11: Diagramy harmonogramowania (UML)

 • Znaczenie diagramów harmonogramowania
 • Zdarzenia i ograniczenia czasowe
 • Alternatywne sposoby prezentacji stanów
 • Harmonizacja linii zmiany stanów
 • Przesyłanie komunikatów
 • Diagramy sekwencji a harmonogramowanie
 • Proces tworzenia diagramu harmonogramowania

Moduł 12: Tworzenie diagramów komponentów (UML)

 • Interfejsy
 • Specyfikacja komponentów
 • Porty
 • Konektory
 • Implementacyjny diagram komponentów
 • Proces tworzenia diagramu komponentów

Moduł 13: Tworzenie diagramów rozlokowania (UML)

 • Węzły
 • Ścieżki komunikowania
 • Osadzone artefakty i komponenty
 • Specyfikacja rozlokowania
 • Diagramy rozlokowania na poziomie fizycznym
 • Proces tworzenia diagramów wdrożeniowych (komponentów i rozlokowania)

Moduł 14: Tworzenie związków powiązań i zapewnienie nawigacji wewnątrz modelu

 • Wprowadzenie do tematu
 • Okno powiązań (Relationships window)
 • Macierz powiązań (Relationship Matrix)
 • Macierz Analizy Luk (Gap Analysis Matrix)
 • Okno śledzenia powiązań elementów (Traceability window)
 • Inne funkcje umożliwiające zarządzanie powiązaniami

Moduł 15: Funkcje podstawowe zarządzania modelem w EA

 • Generacja dokumentacji projektowej
 • Dokumentowanie artefaktów
 • Wyszukiwanie artefaktów w modelu
 • Śledzenie zmian w EA (koncepcja Baseline i porównania zmian na diagramach w oparciu o Baseline)

Moduł 16: Funkcje dodatkowe

 • Time Aware Modeling (TAM) – tworzenie przyrostowych wersji elementów i diagramów
  • Klonowanie struktury
  • Klonowanie elementów
  • Tworzenie związków powiązań pozwalających na śledzenie ewolucji elementów i diagramów
  • Filtrowanie elementów
 • Praktyczne stosowanie wartości etykietowanych (Tagged Values)
  • Definiowanie filtrów
  • Praktyczne zastosowanie filtrów w codziennej pracy

Moduł 17: Wspomaganie procesu zarządzania projektami w środowisku EA

 • Klasyczne zarządzania projekatami
  • Definiowanie zadań
  • Alokacja zasobów
  • Zarządzanie zmianami
  • Wspomaganie procesu testowania
 • Zwinne zarządzanie projektem w EA z zastosowaniem metody Kanban
  • Wizualizacja pracy i śledzenie postępów projektu
  • Definiowanie diagramów Kanban (Basic – podstawowy przepływ pracy, Backlog – umożliwiający wizualizację i priorytetyzację takich elementów jak: user stories, defects, feature, change, Iteration – wizualizacja produkcji w danej itareacji oraz Complete – diagram pozwalający wizualizować stan artefaktu po zakończonym procesie wytwórczym
  • Definiowanie pasków postępu (Progress Bars)

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin