Sparx Enterprise Architect dla Architektów Korporacyjnych

24.06.2024 - 26.06.2024

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

2500 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Szkolenie dla tych, którzy chcą wykorzystać platformę Sparx Enterprise Architect do modelowania architektury korporacyjnej.

Coraz powszechniej firmy i instytucje wybierają architekturę korporacyjną jako narzędzie do prowadzenie transformacji organizacji. Jedną z najbardziej akceptowanym metod rozwoju architektury jest stosowanie tzw. ram architektury korporacyjnej, czyli zbioru instrukcji i specyfikacji opisującej na poziomie biznesowym i inżynieryjnym sposoby budowy architektury korporacyjnej. Ramy powinny dostarczać spójny aparat pojęciowy zapewniający metody opisu organizacji na poziomie celów strategicznych, pryncypiów, którymi organizacja się kieruje, opisów procesów biznesowych, danych, systemów oprogramowania i infrastruktury technicznej.

Platforma Sparx Enterprise Architect udostępnia nie tylko najpopularniejsze w świecie ramy architektoniczne (Siatke Zachmana i TOGAF®), ale także graficzny język stworzony do modelowania architektury korporacyjnej o nazwie ArchiMate.

Uczestnicy tego szkolenia poznają, jak w praktyce modelować architekturę korporacyjną (AK) w środowisku Sparx Enterprise Architect. Szkolenie kończy się blokiem poświęconym utrzymaniu tzw. ładu architektonicznego, do czego z pewnością może pozytywnie się przyczynić model architektury korporacyjnej zapisany w repozytorium Sparx Enterprise Architect’a.

Czas trwania

3 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych poznaniem zagadnienia architektury korporacyjnej oraz najlepszych praktyk i standardów, a w szczególności do:

 • Architektów korporacyjnych, biznesowych i systemowych
 • Osób tworzących oprogramowanie wykorzystywane w architekturach korporacyjnych,
 • Kierowników projektów,
 • Pozostałych osób zaangażowanych w budowę i rozwój architektur korporacyjnych w organizacjach

Moduł 1: Wprowadzenie do Architektury Korporacyjnej (AK)

 • Co to jest Architektura Korporacyjna?
 • Definicja AK
 • Zastosowanie AK
 • Komponenty AK
 • Historia AK
 • Pryncypia AK
 • Korzyści z zastosowania AK

Moduł 2: Ramy architektury korporacyjnej

 • Siatka Zachmana – wprowadzenie
  • Dwa wymiary siatki Zachmana
  • Opis siatki Zachmana
 • The Open Group Architecture Framework (TOGAF)
  • Główne komponenty
  • Metoda tworzenia architektury ADM
  • Cykl rozwoju architektury
  • 9 Faz + Zarządzanie wymaganiami

Moduł 3: Wprowadzenie do języka opisu Architektury Korporacyjnej

 • Modelowanie architektury korporacyjnej ze pomocą narzędzia EA z wykorzystaniem Model Driven Generation (MDG) Technologies
 • Definiowanie organizacji
 • Definiowanie wymagań
 • Pryncypia architektury korporacyjnej
 • Definiowanie ram do wykorzystania

Moduł 4: Rozszerzenie Motywacji

 • Poznanie podstawowych elementów języka
  • Elementy strukturalne
  • Elementy behawioralne
  • Elementy informacyjne
 • Poznanie rodzajów relacji łączących elementy modelu AK
 • Modelowanie motywacji z wykorzystaniem perspektyw Architektonicznych

Moduł 5: Faza wstępna budowania architektury korporacyjnej

 • Identyfikacja i przyjęcie pryncypiów architektury
 • Wybranie i dopasowanie ram architektury
 • Modele wspierające fazę wstępną
  • Modelowanie wizualne
  • Diagramy organizacyjne
 • Model architektury korporacyjne a komplementarne modele BPMN i UML

Moduł 6: Faza A Tworzenie wizji architektury

 • Definiowanie zakresu
 • Tworzenie scenariuszy biznesowych
 • Tworzenie wizji architektury
 • Pisanie scenariuszy biznesowych
 • Wspieranie fazy definiowania wizji architektury i zarządzania wymaganiami
  • Interesariusz (Stakeholder)
  • Czynnik sterujący (Driver)
  • Ocena (Assessment)
  • Cel (Goal)
  • Wymaganie (Requirement)
  • Ograniczenie (Constraint)
  • Pryncypium (Principle)
  • Tworzenie relacji pomiędzy elementami

Moduł 7: Faza B Modelowanie architektury biznesowej

 • Elementy strukturalne
 • Elementy zachowania
 • Elementy informacyjne
 • Standardowe perspektywy architektoniczne  dotyczące warstwy biznesowej
 • Metamodel warstwy biznesowej
 • Tworzenie opisu wyjściowej i docelowej architektury biznesowej
 • Analiza luk
 • Weryfikacja oddziaływań wewnątrz architektury
 • Sfinalizowanie architektury biznesowej
 • Dokument definiujący architekturę
 • Wykorzystanie biznesowych perspektyw architektonicznych

Moduł 8: Zarządzanie wymaganiami

 • Różne aspekty wymagań funkcjonalnych
 • Wymagania niefunkcjonalne
 • Ograniczenia projektowe
 • Priorytety wymagań

Moduł 9: Faza C Architektura danych i aplikacji

 • Modelowanie Warstwy aplikacji (Application Layer)
 • Wykorzystanie aplikacyjnych perspektyw Architektonicznych

Moduł 10: Faza D Modelowanie  warstwy technologiczna (Technology Layer)

 • Proces tworzenia architektury technicznej
 • Opis wyjściowej i docelowej architektury
 • Wykorzystanie aplikacyjnych perspektyw Architektonicznych
 • Relacje  (podsumowanie)

Moduł 11: Faza E Badanie możliwości i rozwiązań

 • Plan implementacji i migracji
 • Ostateczna dokumentacja definiująca architekturę
 • Ostateczna specyfikacja wymagań architektonicznych
 • Ostateczna mapa architektury
 • Ostateczne architektury przejściowe
 • Proces badania możliwości i szukania możliwie najlepszych rozwiązań

Moduł 12: Faza F Planowanie migracji

 • Zatwierdzenie interakcji ram zarządzania planem implementacji i migracji
 • Przypisanie wartości biznesowej projektom
 • Estymacja wymagań zasobowych, czasowych, dostępności i dostarczenia
 • Określenie priorytetu projektów migracji poprzez dokonanie analizy kosztów i korzyści oraz oceny ryzyka
 • Zatwierdzenie faz architektur przejściowych i aktualizacja dokumentacji definiującej architekturę
 • Wygenerowanie mapy wdrożenia architektury i planu migracji
 • Określenie cyklu rozwoju architektury i dokumentacja zdobytych doświadczeń

Moduł 13: Faza G Nadzór nad wdrożeniem

 • Stworzenie rekomendacji dla każdego projektu wdrożenia.
 • Kontrola i zarządzanie kontraktem architektonicznym obejmującym proces rozmieszczenia i implementacji architektury.
 • Wykonanie odpowiednich czynności kontrolnych gdy rozwiązanie zostanie wdrożone.
 • Zapewnienie zgodności ze zdefiniowaną architekturą poprzez implementację projektów.
 • Zapewnienie zgodności rozwiązania z docelową architekturą.
 • Zapewnienie wsparcia dla przyszłego „cyklu życia” wdrożonego rozwiązania.

Moduł 14: Tworzenie dokumentacji architektury korporacyjnej na podstawie modelu w EA

 • Omówienie podstawowych zasad generowania dokumentacji za pomocą Enterprise Architect’a
  • Sekcje dokumentu
  • Okno zawartości
  • Opcje menu
 • Wprowadzenie do metod dostosowywania dokumentacji do własnych potrzeb
  • Tworzenie własnego layout – posługiwanie się polami i grafiką
  • Definiowanie szablonów
  • Włączanie i wyłączanie pakietów podczas generowania dokumentacji

Moduł 14: Ład architektoniczny i sposoby jego utrzymania

 • Tworzenie biura architektury
 • Produkty architektoniczne:
  • Księga Standardów Architektonicznych
  • Rejestr Ładu Architektonicznego
  • Wniosek o odstępstwo od standardu architektonicznego

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin