Ocena wielkości oprogramowania na podstawie wymagań niefunkcjonalnych (IFPUG SNAP)

17.01.2022 - 18.01.2022

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Warszawa

Siedziba Edusolution, ul. Eustachego Tyszkiewicza 21.

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z procesem oceny wielkości oprogramowania na podstawie wymagań niefunkcjonalnych metodą IFPUG SNAP (Software Non-functional Assessment Process).

Szacowanie wielkości oprogramowania stanowi jedną z tzw. najlepszych praktyk pomagających zarządzać projektami informatycznymi poprzez umożliwienie estymacji pracochłonności i kosztów potrzebnych, aby zrealizować projekt informatyczny. Jedną z najbardziej precyzyjnych metryk służących do szacowania wielkości są Punkty Funkcyjne IFPUG (International Function Point Users Group). Zostało to potwierdzone standardem ISO/IEC 20926:2009 uznającym miary funkcjonalne oprogramowania za jedyny obiektywny mechanizm określania rozmiaru oprogramowania. Najogólniej mówiąc, podawane jako liczba bezwymiarowa Punkty Funkcyjne określają efektywną względną miarę wartości funkcji oferowanych przez program użytkownikowi. Tym samy podstawą wyliczania Punktów Funkcyjnych są wymagania funkcjonalne użytkownika. Oczywiście wymagania funkcjonalne nie są jedynym czynnikiem determinującym wielkość tworzonego systemu. Na jego wielkość wpływają także wymagania niefunkcjonalne, uwzględniane w metodzie Punktów Funkcyjnych w bardzo limitowanym zakresie.

Chcąc zwiększyć dokładność szacunków organizacja IFPUG opracowywała w ostatnich latach (prace ruszyły w 2008 roku) nowa metodę określania wielkości oprogramowania zwaną SNAP ( Software Non-functional Assessment Process). Nie jest to model estymacyjny (jakim jest metoda analizy Punktów Funkcyjnych), ale model stricte do określania wielkości oprogramowania (sizing model) na podstawie wymagań niefunkcjonalnych. Jak każdy model, SNAP jest pewnym uproszczeniem rzeczywistości i w związku z tym nie jest w stanie określić wpływu wszystkich wymagań niefunkcjonalnych na wielkość systemu. Tym niemniej obejmuje te wymagania niefunkcjonalne, które są najbardziej istotne.

Proces oceniania wielkości oprogramowania SNAP opiera się na szeregu pytań pogrupowanych w kategorie i pod-kategorie, a określające różne aspekty wymagań niefunkcjonalnych takich jak architektura rozwiązania, środowisko techniczne, interfejs użytkownika czy też sposoby operowania danymi (formatowanie i walidacja danych, czy też stosowane algorytmy przetwarzania danych).

Proces SNAP

Proces oceniania wielkości oprogramowania metodą SNAP

Proces SNAP jest rozwijany przez IFPUG (The International Function Point Users’ Group), międzynarodową organizację, która zajmuje się rozwojem, rozpowszechnianiem i standaryzacją metod wyznaczania rozmiaru funkcjonalnego i niefunkcjonalnego oprogramowania. Wynikiem prowadzonych nad metodą prac badawczych jest opublikowany w maju 2013 roku „SNAP Assessment Practices Manual” w wersji 2.1. Dokument ten jest zbiorem wytycznych i zasad precyzyjnie określając sposób posługiwania się standardem SNAP i był  on podstawą do opracowania niniejszego szkolenia.

Nabywane umiejętności

 • „  Zrozumienie zasad i technik oceny wielkości systemów na podstawie wymagań niefunkcjonalnych
 • „  Stosowania metody SNAP dla różnego typu projektów informatycznych
 • „  Wdrożenie SNAP z zastosowaniem cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act)

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla analityków, projektantów, programistów i kierowników projektów informatycznych. Adresatami szkolenia są także osoby odpowiedzialne za projekt od strony odbiorcy usług.

 • „  Wprowadzenie do procesu SNAP (Software Non-functional Assessment Process)
 • „  SNAP jako metoda i framework
 • „  Podręcznik „SNAP Assessment Practices Manual”
 • „  Określanie celu oceny oraz jego zakresu
  • †Cel
  • Zakres†
  • Granice
  • Partycje
 • Porównanie SNAP i charakterystyki wymagań niefunkcjonalnych wg ISO/IEEE 9126, 25010
 • „  Kategorie i pod-kategorie
 • †  Data Operations
  • Data Entry Validation
  • Logical and Mathematical Operations
  • Data Formatting
  • Internal Data Movements
  • Delivering Added Value to Users by Data Configuration
 • †  Interface Design
  • User Interfaces
  • Help Methods
  • Multiple Input Methods
  • Multiple Output Methods
 • †Technical Environment
  • Multiple Platforms
  • Database Technology
  • Batch Processes
 • †  Architecture
  • Component Based Software
  • Multiple Input / Output Interfaces
  • Mission Critical/Real Time Systems
 • „„  Obliczanie wielkości niefunkcjonalnej systemów (SNAP Points)
 • „  Zastosowania procesu SNAP
  • †  Planowanie i oszacowanie kosztów projektu
  • †  Estymacja kosztów utrzymania
  • †  Szacowanie ROI
  • †  Obliczenie wpływu strategii dotyczącej wymagań niefunkcjonalnych na projekt
  • †  Porównywanie alternatywnych rozwiązań
  • †  Benchmarking
 • „  Ćwiczenia – „Case studies”
 • „  Zależności pomiędzy FPA i SNAP
 • „  Implementacja procesu SNAP w organizacji

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin