Modelowanie systemów w języku UML

08.05.2023 - 10.05.2023

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

2400 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie w skondensowanej formie wiedzy dotyczącej praktycznego stosowania języka UML w projektowaniu systemów informatycznych. Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe i zaawansowane zasady modelowania w języku UML, a liczne ćwiczenia utrwalają zdobywaną wiedzę.

UML (Unified Modelling Language), graficzny język modelowania, stał się obecnie niezbędnym narzędziem dla osób związanych z projektami informatycznymi. To narzędzie komunikacji uczestników projektu informatycznego – analityków, projektantów, programistów, ale także menedżerów, specjalistów dziedzinowych, testerów i, coraz częściej, klientów, którzy chcą za pomocą tego języka precyzyjnie wyrazić jakie mają potrzeby biznesowe i co wymagają od producenta oprogramowania.

Szkolenie kładzie nacisk nie na akademickie definicje elementów języka UML, a na praktyczne aspekty jego użycia. Język UML poznajemy w kontekście zadań, z którymi musimy się zmierzyć w rzeczywistej pracy przy projektach. Uczestnicy przechodzą przez proces tworzenia pełnego modelu systemu. Zaczynając od modelowania biznesu i analizy wymagań, poprzez tworzenie modelu przypadków użycia, modelu analitycznego, architektury systemu, a kończąc na modelu projektowym, poznajemy język UML 2.x prosto, szybko i bezboleśnie.

Nabywane umiejętności

 • Podstawowa obsługa narzędzia do modelowania wizualnego Sparx Enterprise Architect
 • Modelowanie biznesowe i wiedza o stosowaniu UML w usprawnianiu działania firmy/instytucji
 • Modelowanie wymagań biznesowych, przypadków użycia (wraz z modelowaniem scenariuszy i ograniczeń), klas konceptualnych, procesów biznesowych, maszyn stanowych i tym podobnych diagramów
 • Modelowanie architektury logicznej i fizycznej oraz stosowanie wzorców architektonicznych
 • Modelowanie aplikacji i użycie UML do projektowania aplikacji
 • Modelowanie baz danych (modele koncepcyjne, logiczne i fizyczne)
 • Tworzenie związków powiązań i projektowanie nawigacji po artefaktach projektowych
 • Poznanie dobrych praktyk modelowania w języku UML
 • Generowanie dokumentacji projektów

Czas trwania

3 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane do kierowników projektów informatycznych, analityków, projektantów, analityków testów i wszystkich innych uczestników procesu wytwórczego, którzy chcą efektywnie wykorzystywać narzędzie Sparx Enterprise Architect i język UML do wspomagania produkcji oprogramowania.

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do platformy modelowania wizualnego z pomocą narzędzia Enterprise Architect

 • Omówienie interfejsu graficznego (Ribbon Interface)
 • Zakładanie repozytorium projektu i zarządzanie nim
 • Zarządzanie diagramami
 • Tworzenie elementów diagramów
 • Zarządzanie wyglądem wyświetlanych elementów
 • Usuwanie elementów z modelu
 • Zarządzanie łącznikami (Connectors)
 • Zarządzania pakietami i ich zawartością
 • Konfiguracja środowiska EA

Moduł 2: Wprowadzenie do UML

 • Czym jest zunifikowany język modelowania (UML)?
 • Skąd się wziął UML?
 • Czym jest model?
  • Dlaczego mam modelować w UML−u?
  • Co można modelować przy użyciu UML−a?
  • Kto powinien budować modele?
 • Czym jest diagram?
  • Jakimi diagramami posługuje się UML?
 • Czym się różnią diagramy i modele?

Moduł 3: Modele biznesowe

 • Dlaczego należy modelować działalność organizacji?
 • Jak sprawić, by UML pomagał w usprawnianiu firmy?
 • Jak modelować działalność w UML−u?
 • Model biznesowych przypadków użycia
 • Diagramy czynności
 • Model analizy biznesowej – diagramy sekwencji

Moduł 4: Modelowanie dziedziny systemu (klasy konceptualne UML)

 • Podstawy paradygmatu obiektowego
  • Obiekt, klasa, relacja
  • Abstrakcyjność
  • Hermetyzacja
  • Dziedziczenie
  • Polimorfizm
 • Podstawowe kategorie pojęciowe
  • Asocjacja
  • Nawigacje
  • Liczebność
  • Agregacja

Moduł 5: Modelowanie wymagań

 • Czym są wymagania?
 • Jakie są typy wymagań?
 • Jak modelować wymagania w UML−u?
 • Tworzenie, importowanie i organizowanie wymagań
  • Pakietyzacja wymagań
  • Określanie właściwości wymagań (status, typ, priorytet, stopień złożoności itp.)
  • Nadawanie unikalnych ID wymaganiom i autonumeracja

Moduł 6: Modelowanie Przypadków Użycia (UML)

 • Identyfikowanie zakresu projektu
 • Modelowanie Aktorów i Przypadków Użycia
 • Modelowanie scenariuszy i ograniczeń za pomocą edytora Structured Scenario
 • Tworzenie związków powiązań pomiędzy wymaganiami a Przypadkami Użycia
 • Ulepszanie graficznego modelu Przypadków Użycia
  • Stosowanie standardowych relacji UML
   • Include
   • Extend
   • Generalization/Specialization
  • Stosowanie rozszerzenia standardu UML
   • Invokes
   • Precedes

Moduł 7: Modelowanie diagramów aktywności

 • Generowanie diagramów aktywności na podstawie specyfikacji scenariuszy
 • Modelowanie przebiegu głównego oraz przebiegów alternatywnych
 • Wykorzystanie elementów typu: decyzja (ang. Decision), złączenie (ang. Merge), rozwidlenie (ang. Fork), zrównoleglenie (ang. Join)
 • Wprowadzenie pojęcia „obiektu” na diagramie
 • Uporządkowanie modelu z wykorzystaniem partycji

Moduł 8: Diagramy maszyny stanowej

 • Znaczenie diagramów maszyny stanowej
 • Zaawansowane składniki diagramu
  • Sekcje symbolu graficznego stanu
  • Klasyfikacja stanów
  • Obszary współbieżne
  • Pseudostany
  • Rodzaje przejść
  • Protokołowe maszyny stanowe
  • Maszyny stanowe zachowania
  • Zdarzenia
  • Proces tworzenia diagramu maszyny stanowej

Moduł 9: Modelowanie architektury

 • Czym jest architektura?
  • Architektura przedsiębiorstwa
  • Architektura systemów
  • Architektura oprogramowania
 • Architektura logiczna
  • Diagramy klas
  • Systemy i podsystemy
 • Architektura fizyczna
  • Operacje
  • Diagramy komponentów
   • Interfejsy
   • Specyfikacja komponentów
   • Porty
   • Konektory
   • Implementacyjny diagram komponentów
   • Proces tworzenia diagramu komponentów
  • Diagramy wdrożenia
   • Tworzenie diagramów rozlokowania
   • Węzły
   • Ścieżki komunikowania
   • Osadzone artefakty i komponenty
   • Specyfikacja rozlokowania
   • Diagramy rozlokowania na poziomie fizycznym
   • Proces tworzenia diagramów wdrożeniowych (komponentów i rozlokowania)
  • Stereotypy
 • Wzorce architektoniczne
 • Czym jest architektura sterowana modelami?

Moduł 10: Modelowanie aplikacji

 • Jak modelować aplikacje w UML−u?
 • Jak szczegółowy powinien być model?
 • Tworzenie diagramów klas – modelowanie struktury
  • Elementy diagramu klas i tworzenie relacji między nimi
  • Definiowanie atrybutów
  • Definiowanie operacji
  • Dodawanie reguł, ograniczeń, stereotypów i wartości etykietowanych (Tagged Values)
 • Tworzenie diagramów sekwencji
  • Znaczenie diagramów sekwencji
  • Rodzaje diagramów sekwencji
  • Klasyfikator, komunikat i linia życia
  • Rodzaje klasyfikatorów
  • Ośrodek sterowania
  • Zaawansowane składniki diagramu
  • Rodzaje komunikatów
  • Tworzenie i niszczenie obiektów
  • Warunki
  • Samowywołanie
  • Iteracja
  • Rozgałęzienie
  • Fragmenty wyodrębnione i operatory interakcji
  • Bramy
  • Proces tworzenia diagramu sekwencji
 • Tworzenie diagramów komunikacji
  • Znaczenie diagramów komunikacji
  • Numerowanie komunikatów
  • Zasady wprowadzania komunikatów do diagramu
  • Zaawansowane składniki diagram
  • Izomorfizm
  • Zagnieżdżenie
  • Współbieżność
  • Obiekty wielokrotne
  • Klasy aktywne
  • Proces tworzenia diagramu komunikacji

 

Moduł 11: Modelowanie baz danych

 • Jakie typy modeli baz danych można tworzyć, korzystając z UML−a?
 • Modele koncepcyjne
  • Modele analizy biznesowej
  • Definiowanie modelu koncepcyjnego
 • Modele logiczne
  • Diagramy klas
 • Modelowanie fizyczne
  • Modele logiczne a modele fizyczne
  • Fizyczne modele danych

Moduł 12: Diagramy harmonogramowania (UML)

 • Znaczenie diagramów harmonogramowania
 • Zdarzenia i ograniczenia czasowe
 • Alternatywne sposoby prezentacji stanów
 • Harmonizacja linii zmiany stanów
 • Przesyłanie komunikatów
 • Diagramy sekwencji a harmonogramowanie
 • Proces tworzenia diagramu harmonogramowania

Moduł 13: Tworzenie związków powiązań i zapewnienie nawigacji wewnątrz modelu

 • Wprowadzenie do tematu
 • Okno powiązań (Relationships window)
 • Macierz powiązań (Relationship Matrix)
 • Macierz Analizy Luk (Gap Analysis Matrix)
 • Okno śledzenia powiązań elementów (Traceability window)
 • Inne funkcje umożliwiające zarządzanie powiązaniami

Moduł 14: Funkcje podstawowe zarządzania modelem w EA

 • Generacja dokumentacji projektowej
 • Dokumentowanie artefaktów
 • Wyszukiwanie artefaktów w modelu
 • Śledzenie zmian w EA (koncepcja Baseline i porównania zmian na diagramach w oparciu o Baseline)

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin