Facylitacja i efektywna komunikacja dla Analityków Biznesowych

01.07.2024 - 03.07.2024

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie zdalne

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Efektywna komunikacja w organizacji to jeden z podstawowych czynników wpływających na jej działanie. Jednym z najważniejszych zadań Analityka Biznesowego jest pełnienie funkcji katalizatora komunikacji wewnętrznej i grupowej. Celem szkolenie jest wyposażenie osób pełniących rolę Analityka Biznesowego w skuteczne techniki i strategie zapewniające efektywne porozumiewanie się w zespole.

Jednym z najistotniejszych elementów budujących kulturę organizacyjną jest styl porozumiewania się pracowników, czyli efektywna komunikacja. Nauczenie się skutecznej komunikacji to jedna z najlepszych inwestycji, która szybko przynosi takie korzyści jak skrócenie czasu wykonywanych zadań i zwiększenie ich jakości, przełamywanie barier pomiędzy wydziałami, polepszenie atmosfery pracy, umożliwienie przekonywania innych do swoich innowacyjnych pomysłów i umożliwienie owocnej współpracy.

Komunikacja

Analityk Biznesowy z powodzeniem może pełnić rolę „katalizatora” komunikacji grupowej radykalnie zwiększającego efektywność zespołu. Pełniąc takie role, jak „Aktywatora”, „Przewodnika”, „Dopytującego” ,„Budowniczego mostów”, „Facylitatora”, a czasem „Strażaka”, Analityk Biznesowy wspiera i promuje dobre reakcje i relacje w grupie (jest katalizatorem). Jednak kiedy trzeba, analityk hamuje niekorzystne zjawiska mogące się pojawić podczas pracy zespołu (w tym wypadku pełni funkcję inhibitora, czyli katalizatora ujemnego). Jak taka praca wygląda w praktyce? Przykładowo analityk jako „Strażak” uważnie obserwuje grupę podczas pracy i szybko wychwytuje objawy napięć, znużenia lub obniżenia zaangażowania, aby zawczasu na nie zareagować i nie dopuścić do dysfunkcji w zachowaniu grupy – „gasi pożary” w zalążku. Występując zaś w roli „Aktywatora” analityk buduje energię i zapał w grupie, utrzymując odpowiednie tempo pracy.

Dzięki poznanym na szkoleniu technikom Analityk Biznesowy będzie mógł tak prowadzić proces pracy grupy, aby:

 • Pomóc grupie zidentyfikować i  rozwiązywać problemy,
 • Wspierać procesy podejmowania wartościowych decyzji,
 • Podnieść efektywność pracy grupy i każdego jej członka.

Efektem facylitacji i dobrej komunikacji w zespole są między innymi:

 • Otwartość na problemy (używane metody pracy zmniejszają lęk przed konfrontacją z „niepopularnymi” zagadnieniami, zapobiegają zjawisku „zamiatania pod dywan” niewygodnych faktów)
 • Zwiększanie efektywność pracy grupowej (zarówno zżyte zespoły jak i grupy nieznanych sobie ludzi np. pochodzących z różnych oddziałów mogą odnosić sukcesy pracując tymi metodami)
 • Budowanie odpowiedzialności za cała firmę (zapobiega to wąskiemu myśleniu tylko o „swoim kawałku podłogi” i pozwala ogarnąć uczestnikom całość procesów biznesowych)
 • Oszczędność czasu (większa koncentracja poszczególnych osób na wspólnym dążeniu do realizacji postawionych zadań)

Nabywane umiejętności

 • Poznanie metod komunikacji przydatnych podczas omawiania niejasnych potrzeb użytkownika
 • Wskazanie ograniczeń utrudniających zaangażowanie klienta w prace nad projektem oraz sposobów ich pokonania
 • Diagnozowanie barier komunikacyjnych i stosowanie technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu
 • Rozpoznawanie różnych typów osobowości i dostosowywanie do nich swojego stylu komunikacji
 • Zmiana postaw własnych oraz modelowania zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej)
 • Poznanie technik ułatwiających  porozumiewanie się z interesariuszami tak, aby efektywniej zrealizować cele
 • Zwiększenie własnej efektywność  i skuteczność, dzięki skutecznemu wykorzystywaniu podstawowych kompetencji przywódczych
 • Poznanie roli facylitacji w analizie biznesowe
 • Użycie właściwych Technik facylitacji
 • Stosowanie zaawansowanych narzędzi pracy grupowej (burze mózgów, podejmowanie decyzji, pogłębiona analiza)
 • Stosowanie właściwych technik negocjacyjnych w celu sprawnego rozwiązywania problemów
 • Efektywne zarządzanie konfliktami

Czas trwania

3 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla analityków biznesowych i osób o pokrewnych specjalnościach, między innymi kierowników projektu, kierowników ds. jakości, klientów projektów, pracowników pomocy technicznej, inżynierów systemów oraz osób odgrywających ważną rolę w pracach nad projektami.

 • Analiza interesariuszy
  • Identyfikacja udziałowców
  • Kategoryzacja interesariuszy
  • Prowadzenie efektywnych kontaktów z udziałowcami
  • Najlepsze praktyki zarządzania udziałowcami
 • Efektywna komunikacja
  • Co się dzieje, kiedy komunikacja zawodzi?
  • Bariery w procesie wymiany informacji i sposoby ich przezwyciężania
  • Świadomość celu w komunikacji i jego znaczenie w realizacji zada
  • Wypracowanie standardu komunikacji: „obserwacja – analiza- planowanie – działanie”
  • Cele organizacji a cele osobiste w komunikacji
  • Odpowiedzialność w komunikacji
  • Informacja a interpretacja w komunikacji
 • Osobowościowe i behawioralne czynniki efektywnej komunikacji
  • Role zespołowe Belbina
  • Określanie swojej roli zespołowej
  • Używanie wiedzy o rolach zespołowych w celu polepszenia procesu komunikacji
 • Filary skutecznej komunikacji
  • Zadbanie o spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • Jak być dobrym słuchaczem?
  • Jak sprawić, aby inni cię słuchali?
  • Udzielanie informacji zwrotnej
  • Efektywna komunikacja mailowa
  • Co zrobić, aby spotkania przynosiły oczekiwane efekty?
 • Filary skutecznej komunikacji
  • Zadbaj o spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • Jak być dobrym słuchaczem?
  • Spraw, aby inni cię słuchali
  • Udzielanie informacji zwrotnej
  • Efektywna komunikacja mailowa
  • Co zrobić, aby spotkania przynosiły oczekiwane efekty?
 • Role Analityka Biznesowego w całym cyklu życia projektu
  • Aktywator
  • Wizjoner
  • Aktywny słuchacz
  • Wiarygodny lider
  • Przewodnik
  • Dopytujący
  • „Budowniczy mostów”
  • Tester wymagań
  • Prezenter
  • Strażak
 • Planowanie facylitowanego spotkania
  • Dlaczego planowanie jest krytycznym czynnikiem powodzenia?
  • Definiowanie „prawdziwej” potrzeby
  • Tworzenie agendy spotkania
  • Wybór i przygotowanie miejsca
  • Charakterystyka uczestników spotkania
 • Zawieranie kontraktu z grupa
  • Określenie natury zadania (Pewność/Złożoność/Niepewność)
  • Czas, Proces, Zadanie
  • Znaczenie kontraktu
 • Techniki używane podczas facylitowanych spotkań
  • Burze mózgów
  • Ocenianie luk możliwości (Assess Capability Gaps)
  • Model Feedback
  • Analagia
  • 4-Box Model
  • Wykresy macierzowe
  • Przeformułowanie problemu
  • Analiza siatki konstruktów Kelly`ego
  • Storytelling
  • Jak jest – jak nie jest (Is and Is Not)
  • Out of the box – myślenie poza schematem
  • Force-field analysis (Analiza pola sił)
  • SCA (Symptom, Cause, Action)
 • Prowadzenie facylitowanego spotkania
  • Introwertycy i ekstrawertycy
  • Trudni uczestnicy i interwencje
  • Techniki aktywnego słuchania (pytania, parafrazy, podsumowane etc)
  • Metody prezentacji problemów
  • Techniki argumentacji
  • Trudne sytuacje na spotkaniu
  • Przyczyny nieudanych spotkań
  • Materiały i narzędzia przydatne na spotkaniu
  • Wybrane zagadnienia z obszaru sztuki prezentacji (przyciąganie uwagi słuchaczy, zyskania wiarygodności, zarządzanie emocjami, wykorzystanie głosu i języka ciała)
 • Rozwijanie umiejętności negocjacyjnych
  • Możliwe strategie negocjacyjne
  • Emocje podczas negocjacji
  • Proces i przebieg spotkania negocjacyjnego
  • Komunikowanie podczas negocjacji
  • Techniki negocjacyjne
   • „Stopa w drzwiach “ (Foot – in – the – door)
   • „Drzwiami w twarz” (Door – in – the – face)
   • „Niska piłka” (Low ball)
   • „Ale to nie wszystko” (That’s not all)
  • BATNA(Best Alternative To a Negotiated Agreement), czyli najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia
  • Taktyki negocjacyjne
   • Taktyka wysokiego pułapu
   • Przedłużamy pozytywy
   • Koń trojański
   • Skracamy negatywy
   • Groźba
   • Nie mam na to wpływu
   • Poczekalnia
   • Pusty portfel
   • Masz konkurencję
   • W połowie drogi
 • Podsumowanie szkolenia

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin