Sparx Enterprise Architect dla Analityków Biznesowych

18.10.2021 - 20.10.2021

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego - termin gwarantowany!

Warszawa

Siedziba Edusolution, ul. Eustachego Tyszkiewicza 21.

2100 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

sparxWarsztat autoryzowany przez SPARX Systems i realizowany z wykorzystaniem narzędzia Enterprise Architect.

Dedykowane szkolenie dla osób rozpoczynających pracę z platformą modelowania wizualnego Enterprise Architect, a zainteresowanych tworzeniem różnego rodzaju modeli analitycznych i biznesowych.

Warsztaty, w trakcie których poznasz zastosowanie narzędzia Enterprise Architect w procesie zbierania, modelowania oraz zarządzania wymaganiami, w tworzeniu modeli biznesowych i analitycznych oraz do generowania dokumentacji analitycznej w zaprojektowanym przez siebie formacie.

Nabywane umiejętności

 • Praktyczna wiedza z zakresu rozpoczęcia pracy projektowej z wykorzystaniem EA
 • Umiejętność utworzenia oraz konfiguracji projektu
 • Znajomość diagramów dostępnych w Enterprise Architect oraz ich praktycznego wykorzystania w procesie analizy
 • biznesowej i systemowej
 • Praktyczna umiejętność tworzenia diagramów oraz prezentowania relacji pomiędzy elementami
 • Znajomość funkcjonalności importu oraz eksportu modeli do/z wybranego formatu
 • Modelowanie wymagań oraz relacji pomiędzy nimi
 • Wykorzystanie platformy Enterprise Architect w procesie zarządzania wymaganiami
 • Umiejętność prezentacji w formie graficznej lub tabelarycznej relacji pomiędzy wymaganiami oraz relacji realizacji wymagań za pomocą artefaktów projektowych
 • Poznanie funkcjonalności Enterprise Architect służących do automatycznego generowania dokumentacji w formacie RTF i HTML
 • Poznanie zasad wytwarzania dokumentacji projektowej na podstawie istniejących wzorców
 • Praktyczna umiejętność utworzenia własnego szablonu do generowania dokumentacji
 • Automatyzacja procesu wytwarzania dokumentacji analitycznej

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie warsztatu).

Odbiorcy szkolenia

Warsztat przeznaczony dla analityków biznesowych i systemowych oraz osób odpowiedzialnych za zbieranie, modelowanie i zarządzanie wymagań oraz tworzenie dokumentacji analitycznej.

Moduł 1: Wprowadzenie do platformy modelowania wizualnego z pomocą narzędzia Enterprise Architect

 • Zakładanie repozytorium projektu w EA i zarządzanie nim
 • Wprowadzenie do zarządzania cyklem życia systemu informatycznego (SDLC)
 • Podstawowe pojęcia
  • Pakiet
  • Widok
  • Diagram
  • Element
  • Relacja
 • Przegląd diagramów dostępnych w EA – podstawy modelowania wizualnego
 • Konektory – sposoby łączenia obiektów
  • Styl „Krzywe Bezier”
  • Styl „Orthogonal”
  • Cztery style „Tree”

Moduł 2: Zarządzanie wymaganiami

 • Organizowanie wymagań w EA
  • Pakietyzacja wymagań
  • Opisywanie właściwości (cech) wymagań
  • Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne
 • Definiowanie powiązań pomiędzy wymaganiami
 • Status wymagań i ich reprezentacja za pomocą kolorów
 • Wprowadzanie wymagań z dokumentów tekstowych
 • Praca na wymaganiach wyświetlanych w formie arkuszy
 • Nadawanie unikalnych ID wymaganiom oraz autonumeracja
 • Definiowanie powiązań pomiędzy wymaganiami
 • Reużywalność elementów poprzez GUID (Globally Unique Identifier)
 • Definiowanie własnych atrybutów wymagań – Tagged Values

Moduł 3: Prototypowanie interfejsu graficznego GUI

 • Tworzenie prostych modeli GUI – architektura informacji
 • Webpage Wireframe Toolbox
 • Wireframe Toolbox do modelowania interfejsu użytkownika rozwiązań mobilnych (Android, Apple iPhone, Windows Phone)
 • Łączenie projektu interfejsu z innymi wymaganiami

Moduł 4: Modelowanie Przypadków Użycia (UML)

 • Identyfikowanie zakresu projektu
 • Modelowanie Aktorów i Przypadków Użycia
 • Modelowanie scenariuszy i ograniczeń za pomocą edytora Structured Scenario
 • Tworzenie związków powiązań pomiędzy wymaganiami a Przypadkami Użycia
 • Ulepszanie graficznego modelu Przypadków Użycia
  • Stosowanie standardowych relacji UML
   • Include
   • Extend
   • Generalization/Specialization
  • Stosowanie rozszerzenia standardu UML
   • Invokes
   • Precedes

Moduł 5: Modelowanie diagramów aktywności

 • Generowanie diagramów aktywności na podstawie specyfikacji scenariuszy
 • Modelowanie przebiegu głównego oraz przebiegów alternatywnych
 • Wykorzystanie elementów typu: decyzja (ang. Decision), złączenie (ang. Merge), rozwidlenie (ang. Fork), zrównoleglenie (ang. Join)
 • Wprowadzenie pojęcia „obiektu” na diagramie
 • Uporządkowanie modelu z wykorzystaniem partycji

Moduł 6: Modelowanie dziedziny systemu (klasy konceptualne UML)

 • Znaczenie modelu dziedziny systemu w kontekście analizy wymagań i szukania rozwiązań problemów
 • Podstawy paradygmatu obiektowego
  • Obiekt, klasa, relacja…
  • Abstrakcyjność
  • Hermetyzacja
  • Dziedziczenie
  • Polimorfizm
 • Podstawowe kategorie pojęciowe
  • Asocjacja
  • Nawigacje
  • Liczebność
  • Agregacja
 • Tworzenie diagramu klas
 • Elementy diagramu klas i tworzenie relacji między nimi
 • Rozbudowa modelu klas
  • Definiowanie atrybutów
  • Dodawanie reguł, ograniczeń, stereotypów i wartości etykietowanych (Tagged Values)

Moduł 7 Tworzenie związków powiązań i zapewnienie nawigacji wewnątrz modelu

 • Wprowadzenie do tematu
 • Okno powiązań (Relationships window)
 • Macierz powiązań (Relationship Matrix)
 • Macierz Analizy Luk (Gap Analysis Matrix)
 • Okno śledzenia powiązań elementów (Traceability window)
 • Inne funkcje umożliwiające zarządzanie powiązaniami

Moduł 8: Tworzenie dokumentacji wymagań na podstawie modelu w EA

 • Omówienie podstawowych zasad generowania dokumentacji za pomocą Enterprise Architect’a
  • Sekcje dokumentu
  • Okno zawartości
  • Opcje menu
 • Wprowadzenie do metod dostosowywania dokumentacji do własnych potrzeb
  • Tworzenie własnego layout – posługiwanie się polami i grafiką
  • Definiowanie szablonów
  • Włączanie i wyłączanie pakietów podczas generowania dokumentacji

Moduł 9: Funkcje zarządzania modelem w EA

 • Wyszukiwanie artefaktów w modelu
 • Śledzenie zmian w EA (koncepcja Baseline i porównania zmian na diagramach w oparciu o Baseline)
 • Time Aware Modeling (TAM) – tworzenie przyrostowych wersji elementów i diagramów
  • Klonowanie struktury
  • Klonowanie elementów
  • Tworzenie związków powiązań pozwalających na śledzenie ewolucji elementów i diagramów
  • Filtrowanie elementów
 • Praktyczne stosowanie wartości etykietowanych (Tagged Values)
  • Definiowanie filtrów
  • Praktyczne zastosowanie filtrów w codziennej pracy

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin