Doskonalenie procesów biznesowych

04.04.2024 - 05.04.2024

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Prawdopodobnie żadna inna inwestycja w wiedzę tak szybko się nie zwraca jak poznanie sposobów doskonalenia procesów biznesowych. Na tym szkoleniu poznasz właściwe podejście związane z planowaniem i realizacją inicjatyw mających na celu poprawę skuteczności i efektywności procesów biznesowych. Dostarcza ono wiedzy z zakresu wiodących koncepcji i technik doskonalenia procesów. Różne wskazówki i techniki przedstawione na szkoleniu są neutralne metodologicznie i umożliwiają późniejsze zbudowanie skutecznych ram ulepszania procesu (framework for improving process).

Coraz częściej osoby kierujące firmami zaczynają poszukiwać możliwości lepszego działania, to znaczy osiągania pożądanych rezultatów biznesowych przy zaangażowaniu mniejszej ilości zasobów – w szczególności czasu i pieniędzy. Istnieje oczywiście kilka sposobów osiągnięcia tego celu, ale najpopularniejszą metodą jest wprowadzenie zasad organizacji procesowej, a następnie przeorganizowanie procesów biznesowych i dalsze ich optymalizowanie w taki sposób, aby stopniowo lub skokowo (w zależności od przyjętego sposobu doskonalenia) zbliżać się do uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych oraz dostosować organizację do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

W podejściu procesowym organizacja jest traktowana jako zbiór procesów, które przenikają się wzajemnie, są powtarzalne i jasno zdefiniowane. Podejście takie ma na celu zwiększenie konkurencyjności organizacji w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Możemy dokonać usprawnień metodą benchmarkingu, ponownego opracowania procesu (process redesign) lub też opracowania nowego procesu (new process design). W świecie funkcjonuje wiele rozwiązań oferujących sposoby doskonalenia procesów: Six Sigma, Lean, CMMI, TQM, Cykl Deminga (PDCA/PDSA), Kaizen, 8D (Eight Disciplines), żeby wymienić te najpopularniejsze. Naszym zdaniem nie istnieje jedna uniwersalna droga do sukcesu. Najskuteczniejszą strategią wydaje się być zbudowanie swoich własnych ram ulepszenia procesów. Jeżeli więc chcesz poznać najnowsze trendy w dziedzinie ulepszania procesów by potem móc zbudować dla swojej firmy framework for improving process, to szkolenie jest dla Ciebie!

Nabywane umiejętności

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę na temat technik i narzędzi niezbędnych do opisywania procesów, dokonywania ich analizy oraz optymalizacji. Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności dotyczące planowania i realizacji inicjatyw mających na celu poprawę skuteczności i efektywności procesów biznesowych. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą mieli zdolność do zbudowania w swojej organizacji ram ulepszania procesu (framework for improving process).

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla analityków biznesowych, architektów korporacyjnych, kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, osób odpowiedzialnych za innowacje i zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie oraz wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o modelowaniu i optymalizacji procesów biznesowych

 • Modelowanie procesów i wprowadzanie zmian w procesach – rewolucja czy ewolucja?
 • Dyskusja: „Co to znaczy „słaby” czy też „kiepski” proces?”
 • Krótka historia Ruchu na Rzecz Ulepszania Procesów (Process Improvement Movements)
 • Wstęp do optymalizacji procesów
  • Przesłanki doskonalenia procesów
  • Źródła problemów
  • Cele przedsiębiorstwa i cele indywidualne pracowników
  • Organizacja ucząca się (ang. Learning organization)
  • Japońska filozofia pracy Kaizen i jej stosowanie w Polskich przedsiębiorstwach
  • Dyskusja: „Jakie mogą być potencjalne skutki wdrażania doskonalenia procesów?”, „Jakie są koszty doskonalenia procesów?”
 • Przykłady optymalizacji procesów (omówienie przykładowych rozwiązań na bazie zrealizowanych projektów)
 • Poprawa procesów
  • Obszary poprawy
  • Spójne i jednoznaczne określenie celu poprawy
  • Koncentracja na potrzebach klienta (zewnętrznego lub wewnętrznego)
  • Rola kadry managerskiej
  • Jak zbudować zaangażowanie pracowników w procesy poprawy?
 • Identyfikacja procesów wymagających optymalizacji
  • Sposoby mapowania procesów
  • Proste metody oceny procesów
  • Jak zbudować ranking procesów?
 • Miary
  • Dyskusja: „Dlaczego analiza procesów biznesowych i ich wymiarowanie jest niezbędne, aby dokonać optymalizacji procesów?”
  • Co i dlaczego mierzyć?
  • Zalety opomiarowania procesów
  • Główne komponenty miar (definicja, dane, odchylenia, plan zbierania miary)
  • Monitorowanie procesów biznesowych (dostępność, wąskie gardła, opóźnienia, koszt)
  • Pomiar wskaźników KPI (kluczowych czynników efektywności)
 • Analiza
  • Trzy kluczowe obszary analizy
   • Dane
   • Procesu
   • Analiza przyczyn źródłowych
  • Trzy kroki analizy
   • Eksploracja
   • Budowanie hipotez
   • Weryfikacja przyczyn źródłowych
  • Trzy obszary analizy
   • Ludzie
   • Procesy
   • Technologie
  • Techniki analityczne przydatne w procesie optymalizacji procesów
  • Ocena priorytetów inicjatyw poprawy
 • Projektowanie procesów biznesowych
  • Zasady projektowania procesów
  • Techniki optymalizacji oparte o:
   • Czas
   • Jakość
   • Wartość
 • Realizacja poprawy procesów
  • Ocena i akceptacja inicjatyw poprawy
  • Plan działania
  • Zasoby
  • Odpowiedzialność
  • Monitorowanie realizacji
  • Elastyczne reagowanie na zmiany
  • Minimalizacja ryzyka
  • Ocena wyników i utrwalanie zmian
 • Warsztat – budowanie ram ulepszania procesu (framework for improving process)

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin