Analiza Biznesowa dla praktyków

24.04.2023 - 26.04.2023

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

2500 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Opis szkolenia

Analiza biznesowa widziana z perspektywy zarządzania projektami

Analiza biznesowa stała się kompetencją o kluczowym znaczeniu dla zarządzania projektami. Międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające kierowników projektów PMI® (Project Management Institute) dostrzegło ten fakt i wydało w 2015 roku książkę „Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide” zawierającą wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu Analityka Biznesowego. Program szkolenia oparty jest na tym właśnie podejściu – praktyka przede wszystkim!

W dzisiejszych czasach bardziej niż kiedykolwiek wcześniej organizacje rozwijają się poprzez projekty. Analiza biznesowa zapewnia właściwą współpracę z interesariuszami i dostarcza wiele technik określania potrzeb biznesowych, zarządzania wymaganiami i tworzenia skutecznych rozwiązań problemów biznesowych. W zależności od struktury organizacyjnej rola Analityka Biznesowego może być wydzielonym stanowiskiem lub też dodatkową kompetencją osoby wykonywujących wiele funkcji. Bez względu na formę realizacji funkcji analizy biznesowej, od jej wyników zależy sukces lub porażka projektów. Jak mówi pierwsze „kosmiczne” prawo Karla Wigers’a:

„Jeśli nie masz odpowiednich wymagań, nie ma znaczenia, jak dobrze wykonasz resztę projektu.”

Nic więc dziwnego, że stowarzyszenie PMI uznało potrzebę edukowania osób występujących w roli Analityka Biznesowego, czego dało wyraz publikując poniższy podręcznik:

Business-Analysis-for-Practitioners

Ponadto został powołany do życia nowy certyfikat o nazwie „PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®”.

Pomimo tego, że szkolenie zostało zaprojektowane jako dostarczające w pierwszej kolejności praktycznej wiedzy z zakresu Analizy Biznesowej, może zostać także wykorzystane jako kurs przygotowujący do zdania egzaminu PMI-PBA®, gdyż jest w 100% zgodne z sylabusem tego certyfikatu.

Jeżeli chcesz zwiększyć swoje umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji z interesariuszami projektu w celu zebrania wymagań biznesowych i zbudowania na ich podstawie skutecznego rozwiązania i chcesz mieć pewność, że Twój projekt przyniesie sukces biznesowy – to szkolenie jest dla Ciebie!

Nabywane umiejętności

 • Poznanie praktycznego, metodycznego podejścia do wywiązywania się z zadań Analityka Biznesowego
 • Usprawnienie procesu komunikacji między interesariuszami projektu
 • Poprawa jakości procesu wydobywania wymagań
 • Umiejętność doboru właściwych technik analitycznych do stawianych Analitykowi Biznesowemu zadań, a w szczególności z zakresu:
  • Oceny potrzeb biznesowych
  • Planowania Analizy Biznesowej
  • Analizowania
  • Monitorowania AB
  • Tworzenia i śledzenia związków powiązań (Traceability)
  • Ewaluacji rozwiązań
 • Opanowanie sztuki właściwego komunikowania wymagań biznesowych użytkownikom i zespołowi technicznemu
 • Przygotowanie do procesu certyfikacji PMI-PBA®, zgodnie z warunkami wstępnymi PMI.

Czas trwania

3 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem)

Odbiorcy szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla analityków biznesowych i osób o pokrewnych specjalnościach, między innymi: kierowników projektu, kierowników ds. jakości, klientów projektów, pracowników pomocy technicznej, inżynierów systemów oraz osób odgrywających ważną rolę w pracach nad projektami

 

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie: kluczowe terminy Analizy Biznesowej

 • Co to jest Analiza Biznesowa
 • Czym zajmuje się Analityk Biznesowy i jaka jest jego rola
 • Typy wymagań
 • Proces zarządzania wymaganiami
 • Metodologia projektów i ich wpływ na wymagania oraz praktyki analizy biznesowej
 • Myślenie systemowe
 • Kodeks etyki PMI

Moduł 2: Ocena potrzeb biznesowych

 • Definiowanie problemów lub możliwości biznesowych
 • Rozwijanie projektów biznesowych oraz definiowanie zakresu rozwiązania
 • Identyfikowanie potrzeb biznesowych
 • Identyfikowanie udziałowców

Moduł 3: Planowanie Analizy Biznesowej

 • Określenie działań analizy biznesowej
 • Ustanowienie mechanizmu śledzenia związków powiązań wymagań
 • Przygotowanie planu zarządzania wymaganiami
 • Zdefiniowanie procesu kontroli zmian wymagań
 • Zaplanowanie procesu komunikacji
 • Określenie procesu dokumentowania i kontroli repozytorium wymagań
 • Wyspecyfikowanie metryk i miar oraz zdefiniowanie kryteriów akceptacji

Moduł 4: Analiza wymagań

 • Wydobywanie i identyfikowanie wymagań
 • Analiza, dekompozycja i opracowywanie szczegółowe wymagań
 • Analiza opcji rozwiązań i proces podejmowania decyzji
 • Asygnowanie wymagań i tworzenie linii bazowej wymagań (a requirements baseline)
 • Facylitacja w celu uzyskania konsensusu interesariuszy i zatwierdzenie wymagań
 • Tworzenie specyfikacji wymagań
 • Walidacja i weryfikacja wymagań
 • Wyspecyfikowanie metryk i miar oraz zdefiniowanie kryteriów akceptacji
 • Wypracowanie i wyspecyfikowanie miar i metryk analizy biznesowej oraz opracowanie szczegółowych kryteriów akceptacji

Moduł 5: Monitorowanie Analizy Biznesowej i tworzenie związków powiązań

 • Śledzenie stanu, źródła i powiązań wymagań
 • Monitorowanie cyklu życia wymagań
 • Ustalanie statusu wymagań i jego komunikowanie
 • Współdzielenie wymagań i stosowanie różnych metod komunikacji w celu informacji o zmianach wymagań lub ich statusu
 • Określanie wpływu zmian wymagań i zarządzanie zmianami

Moduł 6: Ocena rozwiązania

 • Określenie obszarów oceny
  • Rozważenie celów i założeń
  • Określenie Kluczowych Wskaźników Wydajności (Key Performance Indicators – KPI)
 • Porównywanie wyników z kryteriami akceptacji
  • Wskaźniki projektu (Project Metrics) jako wejście do procesu oceny
  • Metryki klientów
  • Metryki sprzedaży i marketingowe
  • Metryki operacyjne i oceny
  • Funkcjonalność
 • Analiza luk rozwiązania oraz ich komunikacja i rozwiązywanie problemów z nimi związanych
 • Uzyskiwanie pisemnego zatwierdzenia wymagań i planowanego rozwiązania
 • Wdrożenie rozwiązania
 • Pomiar skuteczności rozwiązania – zmierzenie jego wartości biznesowej i sprawdzenie poziomu pokrycia potrzeb biznesowych

Moduł 7: Proces certyfikacji umiejętności analitycznych

 • Porównanie certyfikatu PMI-PBA® z certyfikatami Certified Business Analysis Professional™ (CBAP®) i Certification of Competency in Business Analysis™ (CCBA®) wydawanymi przez International Institute of Business Analysis™ (IIBA®)
 • Wymagania przed przystąpieniem do egzaminu
 • Przygotowanie do egzaminu
 • Jak zrozumieć pytania egzaminacyjne
 • Ogólne wskazówki pomocne podczas zdawania egzaminu

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin