Zarządzanie procesami biznesowymi

11.07.2024 - 12.07.2024

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Szkolenie dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Management – Fundamental Level) i jest zgodne z sylabusem przygotowującym do zdobycia certyfikatu OCEB2 OMG.

Jednym z najnowocześniejszych i najefektywniejszych trendów zarządzania jest podejście procesowe. Orientacja procesowa zaleca całościowe myślenie o procesach jako powiązanych ze sobą czynnościach i daje przedsiębiorstwu nowe możliwości kreowania przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwo może poszukiwać źródeł takiej przewagi poprzez lepszą jakościowo i ilościowo realizację poszczególnych procesów podstawowych i wspomagających wyodrębnionych w łańcuchu wartości.

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę oraz umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielne zarządzanie procesami biznesowymi. Zatem głównym celem szkolenia jest nie tyle przygotowanie do zdania egzaminu OCEB 2 Fundamentals, ale dostarczenie wiedzy praktycznej o podstawach zarządzania procesami biznesowymi.

W ramach szkolenia zostaną poruszone między innymi takie zagadnienia, jak:

 • Ogólne zasady zarządzania
 • Podstawowe koncepcje związane z procesami biznesowymi
 • Identyfikowanie procesów biznesowych – modele organizacyjne i procesy
 • Tworzenie wartości dodanej
 • Fundamenty zarządzania procesami biznesowymi
 • Wstęp do modelowania procesów biznesowych
 • Modelowanie procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN
 • Modele organizacyjne i procesy
 • Miary efektywności procesów.
 • Strategie i sposoby usprawnień procesowych

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wyższej i średniej kadry menedżerskiej a także do:

 • analityków biznesowych
 • architektów biznesowych
 • właścicieli procesów
 • menedżerów jakości
 • doświadczonych analityków procesowych
 • członków zespołów wdrożeniowych (systemy WorkFlow, ERP/MRP/CRM/BPMS)

Moduł 1: Ogólne zasady zarządzania

 • Rynki, strategie biznesowe i działalność biznesowa
 • Marketing, Wartości Dodane i Zarządzanie Projektami
 • Sposoby badania skuteczności działania przedsiębiorstwa

Moduł 2: Podstawowe koncepcje związane z procesami biznesowymi

 • Co to jest proces biznesowy?
 • Charakterystyka procesu biznesowego
 • Stopień abstrakcji opisu procesu biznesowego

Moduł 3: Fundamenty zarządzania procesami biznesowymi

 • Czym jest zarządzanie procesami biznesowymi
 • Organizacja zorientowana procesowo
 • Geneza zarządzania procesowego.
 • Złote zasady Deminga.
 • Definiowanie architektury procesów w organizacji.
 • Zarządzanie procesami a strategia organizacji.
 • Opracowanie zrównoważonej karty wyników
 • Formalne i nieformalne zasady zarządzania procesami.
  • Lean, Kanban, Kaizen.
  • TQM i Six Sigma.
  • ITIL, usługi i sektor ICT.

Moduł 4: Identyfikowanie procesów biznesowych – modele organizacyjne i procesy

 • Odkrywania procesów biznesowych
 • Właściciel procesu
 • Utrzymanie procesu
 • Rodzaje procesów i ich przebieg
 • Identyfikacja procesów strategicznych i wspierających
 • Modele referencyjne procesów – APQC (ang. APQC Process Classiffication Framework)
 • Model SCOR (ang. Supply Chain Operations Reference Model)
 • VRM (ang. Value Reference Model)
 • COBIT (ang. Control Objectives for Information and Related Technology)
 • Inne modele referencyjne – przegląd

Moduł 4: Tworzenie wartości dodanej

 • Poziom dojrzałości procesowej organizacji – BPMM (ang. Business Process Maturity Model).
 • Model motywacji podejmowanych działań (BMM).
 • Łańcuch wartości – elementy składowe i elementy wspierające.

Moduł 5: Fundamenty zarządzania procesami biznesowymi

 • Czym jest zarządzanie procesami biznesowymi
 • Organizacja zorientowana procesowo
 • Formalne i nieformalne zasady zarządzania procesami.
  • Lean, Kanban, Kaizen.
  • TQM i Six Sigma.
  • ITIL, usługi i sektor ICT.

Moduł 6: Wstęp do modelowania procesów biznesowych

 • Działania w ramach zarządzania procesowego.
 • Model przebiegu pracy.
 • Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów.
 • Etapy projektu doskonalenia procesów.
 • Zarządzanie zmianami organizacyjnymi.
 • Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.

Moduł 7: Modelowanie procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN na poziomie Beginner

 • Zakres zastosowania notacji BPMN
 • Diagramy BPD (ang. Business Process Diagram)
 • Czynności (Activities)
  • Zadania (Tasks)
  • Podprocesy (Sub-Process)
 • Bramki (Gateways)
  • Wykluczająca XOR
  • Równoległa AND
 • Połączenia (Connecting objects)
  • Przepływ sekwencyjny (Sequence Flow)
  • Przepływ informacji (Message Flow)
  • Powiązania (Association)
 • Artefakty(Artifacts)
  • Adnotacje (Annotations)
  • Grupy (Groups)
 • Sposoby grupowania (Swimlanes)
  • Basen (Pool)
  • Tor (Lane)

Moduł 8: Modelowanie procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN na poziomie Intermediate

 • Czynności (Activities)
  • Zadania (Tasks)
   • Zadanie usługowe (Service Task)
   • Zadanie wysyłania (Send Task)
   • Zadanie odebrania (Receive Task )
   • Zadanie użytkownika (User Task)
   • Zadanie reguły biznesowej (Business Rule Task)
   • Zadanie skryptowe (Script Task)
   • Zadanie manualne (Manual Task)
  • Podprocesy (Sub-process)
   • Podproces Ad-hoc Ad-hoc sub-process)
   • Podproces zdarzeniowy (Event sub-process)
  • Bramki (Gateways)
   1. Bramki oparte na zdarzeniach (Event Based Gateways)
  • Zdarzenia (Events)
   • Wiadomość (Message)
   • Sygnały (Signal)
   • Czasowe (Timer)
   • Warunkowe (Conditional)
   • Zerwania (Terminate)
  • Obiekty danych (data objects)
   • Obiekty danych
   • Wejścia danych (Data input)
   • Wyjścia danych (Data otput)
   • Magazyn danych (Data store)

Moduł 9: Modelowanie procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN na poziomie Advanced

 • Czynności (Activities)
  • Podprocesy (Sub-process)
   • Transakcja (Transaction)
  • Pętle (Looping)
  • Czynności wieloinstancyjne (Multiple instances)
   • Sekwencyjne (Sequential)
   • Równoległe (Parallel)
  • Bramki (Gateways)
   • Bramka niewykluczająca OR (Inclusive Gateway)
   • Bramka złożona (Complex Gateway)
  • Zdarzenia (Events)
   • Łącze (Link)
   • Wielokrotne (Multiple)
   • Wielokrotne równoległe (Parallel Multiple)
   • Kompensacja (Compensation)
   • Eskalacja (Escalation)
   • Anulowanie (Cancel )
  • Przepływ warunkowy (Conditional flow)
  • Kolaboracje i konwersacje
   • Procesy prywatne i publiczne
   • Modelowanie kolaboracji (współpracy)
   • Diagramy Konwersacji (Conversations)
   • Porównanie Kolaboracja i Konwersacja
  • Choreografie
   • Zadanie choreografii
   • Choreografia złożona
   • Kolaboracje, procesy i choreografie
   • Kiedy używać diagramów choreografii?

Moduł 10: Miary efektywności procesów

 • Tradycyjne miary efektywności – zasady i klasyfikacja
 • KPI (ang. Key Performance Indications)
 • Jakość – CTQ (ang. Critical to Quality ) i CFD (ang. Quality Function Deployment)
 • Miary efektywności bazujące na informacji zwrotnej
 • Pojęcie zwinnego procesu

Moduł 11: Strategie usprawnień procesowych

 • Reinżynieria procesu – Business Process Reengineering (BPR)
  • Reorganizacja
  • Reinżynieria
  • Wydzielenie
  • Redukcja
 • Ciągłe doskonalenie procesów – Kaizen

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin