Sparx Enterprise Architect dla Kierowników Projektów

Szkolenie on-line

1700 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Sparx Enterprise Architect for Project Managers – ten kurs przeznaczony jest dla kierowników projektu oraz innych osób zaangażowanych w zarządzanie projektami z wykorzystaniem platformy Sparx Enterprise Architect (EA). Dostarcza on wiedzy z zakresu możliwości wspomaganie produkcji oprogramowania w pełnym cyklu życia oprogramowania: od modelowania (od analizy biznesowej, zbierania i zarządzania wymaganiami, analizy i projektowania, aż po testowanie oprogramowania).

Po omówieniu sposobu rozwijania oprogramowania w oparciu o modelowanie (model-based development environment) uczestnicy szkolenia poznają sposób zarządzania cyklem życia systemu informatycznego (SDLC – Systems Development Life Cycle) dostępny na platformie EA. Po zebraniu wymagań tworzony jest w repozytorium EA ich model, a następnie budowany jest na tej podstawie model przypadków użycia i model dziedziny. Jednocześnie tworzony jest słownik projektu (model glossary), w którym zawarte będą definicje terminów i pojęć dotyczących domeny problemu. Przypadki Użycia są uszczegóławiane poprzez dodanie do nich specyfikacji obejmującej tekstowe lub wizualne definicje scenariuszy (scenariusza głównego, scenariuszy alternatywnych i obsługujących wyjątki), określenie ograniczeń i.t.p.

W trakcie rozwijania modelu projektu kładziony jest nacisk na ukazanie sposobów definiowania związków powiązań pomiędzy poszczególnymi artefaktami modelu (traceability) oraz przedstawiane są dobre praktyki związane z umożliwieniem sprawnej nawigacji po projekcie. Ponadto słuchacze szkolenia zapoznawani są ze sposobem dokumentowania testów akceptacyjnych i systemowych w środowisku EA pozwalające mierzyć stopień pokrycia wymagań testowych.

W części dotyczącej bezpośrednio procesowi zarządzania projektem przedstawiona jest metoda szacowania oprogramowania w oparciu o przypadki użycia (UCP – Use Case Points), jako że mechanizm zliczania UPC jest wbudowany w narzędzie Enterprise Architect. Metoda UPC skonfrontowana jest z innymi sposobami estymacji, na przykład z Analizą Punktów Funkcyjnch IFPUG, czy też z metodą COSMIC.

Następnie szkolenie ukazuje, jak na podstawie estymacji korzystając funkcje Enterprise Architect można dokonać alokacji zasobów projektu, przypisać poszczególnym członkom zespołu zadania i śledzić postępy prac.

Szkolenie kończy pokaz możliwości platformy EA w zakresie zwinnego zarządzania projektem poprzez zastosowanie metody Kanban. Uczestnicy tworzą diagramy przepływu prac, zarządzania rejestrem wymagań (Backlog) i diagramy ilustrujące cykl życia produktów.

Nabywane umiejętności

 • Sprawne budowanie repozytorium projektów w środowisku Enterprise Architect możliwie najlepiej wspierające dobre praktyki wytwarzania oprogramowania i zgodne z przyjętym procesem wytwórczym
 • Wiedza o możliwościach zarządzania cyklem życia systemu informatycznego (SDLC) w środowisku EA
 • Modelowania wymagań biznesowych i przypadków użycia (wraz z modelowaniem scenariuszy i ograniczeń)
 • Tworzenie związków powiązań i projektowanie nawigacji po artefaktach projektowych
 • Szacowanie projektów informatycznych metodą Use Case Points
 • Wspomaganie procesu zarządzania projektami z użyciem takich funkcji EA, jak diagramy Kanban, funkcje alokacji zasobów, zarządzanie ryzykiem, kontrola zmian czy też usług utrzymania oprogramowania (maintenance procedures)

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane do kierowników projektów informatycznych, analityków, projektantów, analityków testów i wszystkich innych uczestników procesu wytwórczego, którzy chcą efektywnie wykorzystywać narzędzie Sparx Enterprise Architect do wspomagania produkcji oprogramowania.

Moduł 1: Wprowadzenie do platformy modelowania wizualnego z pomocą narzędzia Enterprise Architect

 • Zakładanie repozytorium projektu w EA i zarządzanie nim
 • Wprowadzenie do zarządzania cyklem życia systemu informatycznego (SDLC)
 • Podstawowe pojęcia
  • Pakiet
  • Widok
  • Diagram
  • Element
  • Relacja
 • Przegląd diagramów dostępnych w EA – podstawy modelowania wizualnego
 • Konektory – sposoby łączenia obiektów
  • Styl „Krzywe Bezier”
  • Styl „Orthogonal”
  • Cztery style „Tree”

Moduł 2: Zarządzanie wymaganiami

 • Modelowanie organizacji
 • Organizowanie wymagań w EA
 • Definiowanie powiązań pomiędzy wymaganiami

Moduł 3: Modelowanie Przypadków Użycia (UML)

 • Identyfikowanie zakresu projektu
 • Modelowanie Aktorów i Przypadków Użycia
 • Modelowanie scenariuszy i ograniczeń
 • Stosowanie diagramów czynności do zobrazowania scenariuszy
 • Tworzenie związków powiązań pomiędzy wymaganiami a Przypadkami Użycia

Moduł 4: Tworzenie diagramów klas – modelowanie struktury(UML)

 • Tworzenie diagramu klas
 • Elementy diagramu klas i tworzenie relacji między nimi
 • Definiowanie atrybutów
 • Dodawanie reguł, ograniczeń, stereotypów i wartości etykietowanych (Tagged Values)
 • Moduł: Tworzenie diagramów klas

Moduł 5: Szacowanie

 • Metoda szacowania oprogramowania w oparciu o przypadki użycia (UCP – Use Case Points – metoda Karnera) i jej implementacja w narzędziu Enterprise Architect
 • Kalibracja estymacji
 • Klasyfikacja złożoności przypadków użycia.
 • Porównanie metody UCP z metodami IFPUG i COSMIC

Moduł 6: Zarządzanie procesem testowym

 • Przegląd typów testów
 • Tworzenie związków śledzenia wymagań i pokrycie wymagań testami
 • Metody priorytetyzacji przypadków testowych

Moduł 7: Tworzenie diagramów klas – modelowanie zachowania(UML)

 • Dodawanie operacji do klas
 • Definiowanie interfejsów

Moduł 8: Tworzenie diagramów sekwencji (UML)

Moduł 9: Tworzenie związków powiązań i zapewnienie nawigacji wewnątrz modelu

 • Wprowadzenie do tematu
 • Okno powiązań (Relationships window)
 • Macierz powiązań (Relationship Matrix)
 • Macierz Analizy Luk (Gap Analysis Matrix)
 • Okno śledzenia powiązań elementów (Traceability window)
 • Inne funkcje umożliwiające zarządzanie powiązaniami

Moduł 10: Funkcje podstawowe zarządzania modelem w EA

 • Generacja dokumentacji projektowej
 • Dokumentowanie artefaktów
 • Wyszukiwanie artefaktów w modelu
 • Śledzenie zmian w EA (koncepcja Baseline i porównania zmian na diagramach w oparciu o Baseline)

Moduł 11: Funkcje dodatkowe

 • Time Aware Modeling (TAM) – tworzenie przyrostowych wersji elementów i diagramów
  • Klonowanie struktury
  • Klonowanie elementów
  • Tworzenie związków powiązań pozwalających na śledzenie ewolucji elementów i diagramów
  • Filtrowanie elementów
 • Praktyczne stosowanie wartości etykietowanych (Tagged Values)
  • Definiowanie filtrów
  • Praktyczne zastosowanie filtrów w codziennej pracy

Moduł 12: Wspomaganie procesu zarządzania projektami w środowisku EA

 • Klasyczne zarządzania projekatami
  • Definiowanie zadań
  • Alokacja zasobów
  • Zarządzanie zmianami
  • Wspomaganie procesu testowania
 • Zwinne zarządzanie projektem w EA z zastosowaniem metody Kanban
  • Wizualizacja pracy i śledzenie postępów projektu
  • Definiowanie diagramów Kanban (Basic – podstawowy przepływ pracy, Backlog – umożliwiający wizualizację i priorytetyzację takich elementów jak: user stories, defects, feature, change, Iteration – wizualizacja produkcji w danej itareacji oraz Complete – diagram pozwalający wizualizować stan artefaktu po zakończonym procesie wytwórczym
  • Definiowanie pasków postępu (Progress Bars)

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin