Projektowanie architektury i aplikacji Java Platform, Enterprise Edition

3000 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Nabywane umiejętności:

Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną oraz nabywają praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania pracy architekta systemów J2EE. Kursanci zapoznawani są z:

 • zagadnieniami modelowania architektury
 • diagramami dokumentującymi projekt architektoniczny warstwy klienta, prezentacji, biznesowej, integracji i zasobów
 • metodami optymalizacji wewnątrz warstw i pomiędzy warstwami
 • zagadnieniami prototypowania pod kątem spełnienia wymagań
 • metodami weryfikacji i oceny projektu architektury

Czas trwania:

4 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia:

Doświadczeni programiści i projektanci komponentów aplikacji Java Platform, Enterprise Edition chcący usystematyzować posiadaną wiedzę, poznać zagadnienia projektowania architektury systemów Java Platform, Enterprise oraz nabyć praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy w roli architekta.

Tematy ćwiczeń:

Ćwiczenia oraz quizy realizowane w trakcie wykładów:

 • Identyfikacja i dobór metodologii do przedstawionych projektów systemów informatycznych
 • Identyfikacja zadań, za których wykonanie w projekcie odpowiada architekt
 • Dobór technologii warstwy klienta, biznesowej i integracji
 • Analiza aspektów związanych z modelem transakcyjnym, komunikacji sieciowej i bezpieczeństwa
 • Dobór technologii do przedstawionego problemu
 • Rozwiązywanie problemów za pomocą wzorców projektowych
 • Definiowanie i określanie priorytetów wymagań niefunkcjonalnych

Ćwiczenia realizowane w takcie warsztatu obejmują, wytworzenie wstępnej wersji projektu architektury dla przestawionego problemu oraz kompletny proces przekształcania wymagań w projektach architektury:

 • Formułowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych umożliwiających identyfikację znaczących aspektów architektury systemu
 • Modelowanie przypadków użycia, tworzenie obiektowego modelu dziedziny biznesowej
 • Przekształcanie modelu wymagań w model projektowy
 • Identyfikacja komponentów systemu
 • Tworzenie modelu architektury systemu
 • Weryfikacja i usprawnianie projektu architektury

Tematy zajęć:

 • Metodologie wytwarzania oprogramowania i ich najlepsze zastosowania
 • Zagadnienia projektowania architektury
  • Wybór typu architektury warstwy klienta, biznesowej, integracji
  • Diagramy dokumentujące
  • Zagadnienia budowy komponentów interfejsu użytkownika
  • Przetwarzanie w środowisku rozproszonym
  • Technologie do integracji komponentów aplikacji
 • Modelowanie architektury
  • Wybrane diagramy języka UML dokumentujące projekt architektury
  • Wybór typu architektury
 • Model architektury warstwy klienta i warstwy prezentacji
  • Istotne zagadnienia budowy komponentów interfejsu użytkownika
  • Technologie budowy interfejsu użytkownika
  • Dokumentowanie modelu architektury dla warstwy klienta i prezentacji
 • Model architektury warstwy biznesowej
  • Przetwarzanie w środowisku rozproszonym
  • Dokumentowanie modelu architektury dla warstwy biznesowej
 • Model architektury warstwy integracji i warstwy zasobów
  • Technologie utrwalania danych
  • Integracja komponentów aplikacji
  • Dokumentowanie modelu architektury dla warstwy integracji i warstwy zasobów
 • Optymalizacja wewnątrz warstw i pomiędzy warstwami
  • Model transakcyjny, model bezpieczeństwa, model komunikacji sieciowej
  • Najczęstsze problemy optymalizacyjne i sposoby ich rozwiązywania
 • Technologie J2EE i ich środowisko
  • Typy serwerów i kryteria ich wyboru
  • Integracja z systemami zewnętrznymi
  • Technologii J2EE warstwy prezentacji, biznesowej i integracji
  • Najlepsze zastosowania wybranych technologii
 • Wzorce architektoniczne i wzorce projektowe
  • Czym są wzorce
  • Znaczenie wzorców w projektowaniu architektury
  • Katalogi wzorców
  • Charakterystyka wybranych wzorców architektury
  • Zastosowanie wzorców do realizacji parametrów systemowych
 •  Bezpieczeństwo
  • Omówienie modelu bezpieczeństwa aplikacji klienckiej
  • Wybór i implementacja metod bezpieczeństwa dla zadanej architektury
  • Identyfikacja i klasyfikacja potencjalnych zagrożeń dla zadanej architektury
  • Charakterystyka wybranych wzorców architektury
  • Zastosowanie wzorców do realizacji parametrów systemowych
 •  Prototypowanie
  • Rodzaje prototypów
  • Znaczenie prototypów w projektowaniu architektury
  • Testowanie i weryfikacja prototypów
 • Parametry systemowe
  • Kategorie parametrów systemowych
  • Określanie priorytetów i osiąganie zadowalającego obie strony kompromisu
 • Metody weryfikacji i oceny projektu architektury
  • Korzyści z weryfikacji
  • Wybrane techniki oceny projektu architektury
  • Rekomendowane praktyki

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin