Modelowanie z użyciem UML i BPMN w środowisku Sparx Enterprise Architect

09.09.2024 - 11.09.2024

Szkolenie otwarte

Szkolenie on-line

2500 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Szkolenie zapewniające szybkie i efektywne zaznajomienie się z platformą modelowania wizualnego Sparx Enterprise Architect. Kurs dostarczając wiedzy o kluczowych funkcjach narzędzia ułatwiających komputerowe wspomaganie produkcji oprogramowania, umożliwia relatywnie szybkie wdrożenie platformy EA w celu znacznego zwiększenia efektywności procesu wytwórczego.

Ćwiczenia będące integralną składową kursu ułatwiają przyswajanie wiedzy, a pokazy użycia platformy EA w różnych praktycznych zastosowaniach pozwalają zaoszczędzić dużo cennego czasu, który poświęciliby uczestnicy na samodzielne opanowywanie sposobów eksploatacji narzędzia. Dzięki temu możliwe staje się szybsze i efektywniejsze uzyskanie sprawności w posługiwaniu się Enterprise Architect’em, a co za tym idzie, zwiększenie produktywności.

Nabywane umiejętności

 • Sprawne budowanie repozytorium projektów w środowisku Enterprise Architect możliwie najlepiej wspierające dobre praktyki wytwarzania oprogramowania i zgodne z przyjętym procesem wytwórczym
 • Sprawne posługiwanie się EA w procesie modelowania wizualnego
 • Właściwe konfigurowania narzędzi dla zwiększenia produktywności jego użycia
 • Modelowania wymagań biznesowych, przypadków użycia (wraz z modelowaniem scenariuszy i ograniczeń), klas konceptualnych, procesów biznesowych, maszyn stanowych i tym podobnych diagramów
 • Tworzenie związków powiązań i projektowanie nawigacji po artefaktach projektowych
 • Generowanie dokumentacji projektów
 • Poznanie podstawowych i dodatkowych (core and extra features) funkcji zarządzania diagramami

Czas trwania

3 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane do kierowników projektów informatycznych, analityków, projektantów, analityków testów i wszystkich innych uczestników procesu wytwórczego, którzy chcą efektywnie wykorzystywać narzędzie Sparx Enterprise Architect do wspomagania produkcji oprogramowania.

Moduł 1: Wprowadzenie do platformy modelowania wizualnego z pomocą narzędzia Enterprise Architect

 • Omówienie interfejsu graficznego (Ribbon Interface)
 • Zakładanie repozytorium projektu i zarządzanie nim
 • Zarządzanie diagramami
 • Tworzenie elementów diagramów
 • Zarządzanie wyglądem wyświetlanych elementów
 • Usuwanie elementów z modelu
 • Zarządzanie łącznikami (Connectors)
 • Zarządzania pakietami i ich zawartością
 • Konfiguracja środowiska EA

Moduł 2: Zarządzanie wymaganiami

 • Tworzenie, importowanie i organizowanie wymagań
  • Pakietyzacja wymagań
  • Określanie właściwości wymagań (status, typ, priorytet, stopień złożoności itp.)
  • Nadawanie unikalnych ID wymaganiom i autonumeracja

Moduł 3: Modelowanie dziedziny systemu (klasy konceptualne UML)

 • Podstawy paradygmatu obiektowego
  • Obiekt, klasa, relacja
  • Abstrakcyjność
  • Hermetyzacja
  • Dziedziczenie
  • Polimorfizm
 • Podstawowe kategorie pojęciowe
  • Asocjacja
  • Nawigacje
  • Liczebność
  • Agregacja

Moduł 4: Modelowanie Przypadków Użycia (UML)

 • Identyfikowanie zakresu projektu
 • Modelowanie Aktorów i Przypadków Użycia
 • Modelowanie scenariuszy i ograniczeń za pomocą edytora Structured Scenario
 • Tworzenie związków powiązań pomiędzy wymaganiami a Przypadkami Użycia
 • Ulepszanie graficznego modelu Przypadków Użycia
  • Stosowanie standardowych relacji UML
   • Include
   • Extend
   • Generalization/Specialization
  • Stosowanie rozszerzenia standardu UML
   • Invokes
   • Precedes

Moduł 5: Modelowanie procesów biznesowych (BPMN) – poziom podstawowy

 • Zakres zastosowania notacji BPMN
 • Diagramy BPD (ang. Business Process Diagram)
 • Czynności (Activities)
  • Zadania (Tasks)
  • Podprocesy (Sub-Process)
 • Bramki (Gateways)
  • Wykluczająca XOR
  • Równoległa AND
  • Bramka niewykluczająca OR (Inclusive Gateway)
 • Połączenia (Connecting objects)
  • Przepływ sekwencyjny (Sequence Flow)
  • Przepływ informacji (Message Flow)
  • Powiązania (Association)
 • Artefakty(Artifacts)
  • Adnotacje (Annotations)
  • Grupy (Groups)
 • Sposoby grupowania (Swimlanes)
  • Basen (Pool)
  • Tor (Lane)
 • Zadania (Tasks)
  • Zadanie usługowe (Service Task)
  • Zadanie wysyłania (Send Task)
  • Zadanie odebrania (Receive Task )
  • Zadanie użytkownika (User Task)
  • Zadanie reguły biznesowej (Business Rule Task)
  • Zadanie skryptowe (Script Task)
  • Zadanie manualne (Manual Task)

Moduł 6: Modelowanie procesów biznesowych (BPMN) – poziom średniozaawansowany

 • Podprocesy (Sub-process)
  • Podproces wybudowany (Embedded Sub-Process)
  • Podproces Ad-hoc Ad-hoc sub-process)
  • Podproces zdarzeniowy (Event sub-process)
  • Transakcja (Transaction)
   • Zdarzenia (Events)
    • Kompensacja (Compensation)
    • Eskalacja (Escalation)
    • Anulowanie (Cancel )
   • Bramka złożona (Complex Gateway)
   • Bramki oparte na zdarzeniach (Event Based Gateways)
   • Pętle (Looping)
   • Czynności wieloinstancyjne (Multiple instances)
    • Sekwencyjne (Sequential)
    • Równoległe (Parallel)

Moduł 7: Tworzenie diagramów klas – modelowanie struktury(UML)

 • Tworzenie diagramu klas
 • Elementy diagramu klas i tworzenie relacji między nimi
 • Definiowanie atrybutów
 • Definiowanie operacji
 • Dodawanie reguł, ograniczeń, stereotypów i wartości etykietowanych (Tagged Values)

Moduł 8: Diagramy maszyny stanowej:

 • Znaczenie diagramów maszyny stanowej
 • Zaawansowane składniki diagramu
  • Sekcje symbolu graficznego stanu
  • Klasyfikacja stanów
  • Obszary współbieżne
  • Pseudostany
  • Rodzaje przejść
  • Protokołowe maszyny stanowe
  • Maszyny stanowe zachowania
  • Zdarzenia
  • Proces tworzenia diagramu maszyny stanowej

Moduł 9: Tworzenie diagramów sekwencji (UML)

 • Znaczenie diagramów sekwencji
 • Rodzaje diagramów sekwencji
 • Klasyfikator, komunikat i linia życia
 • Rodzaje klasyfikatorów
 • Ośrodek sterowania
 • Zaawansowane składniki diagramu
  • Rodzaje komunikatów
  • Tworzenie i niszczenie obiektów
  • Warunki
  • Samowywołanie
  • Iteracja
  • Rozgałęzienie
  • Fragmenty wyodrębnione i operatory interakcji
  • Bramy
 • Proces tworzenia diagramu sekwencji

Moduł 10: Tworzenie diagramów komponentów (UML)

 • Interfejsy
 • Specyfikacja komponentów
 • Porty
 • Konektory
 • Implementacyjny diagram komponentów
 • Proces tworzenia diagramu komponentów

Moduł 11: Tworzenie związków powiązań i zapewnienie nawigacji wewnątrz modelu

 • Wprowadzenie do tematu
 • Okno powiązań (Relationships window)
 • Macierz powiązań (Relationship Matrix)
 • Macierz Analizy Luk (Gap Analysis Matrix)
 • Okno śledzenia powiązań elementów (Traceability window)
 • Inne funkcje umożliwiające zarządzanie powiązaniami

Moduł 12: Funkcje podstawowe zarządzania modelem w EA

 • Generacja dokumentacji projektowej
 • Dokumentowanie artefaktów
 • Wyszukiwanie artefaktów w modelu
 • Śledzenie zmian w EA (koncepcja Baseline i porównania zmian na diagramach w oparciu o Baseline)

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin