Modelowanie systemów informatycznych za pomocą języka UML

3000 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Szkolenie dostarcza słuchaczom praktyczną wiedzę z zakresu analizy i modelowania systemów informatycznych z wykorzystaniem języka Unified Modeling Language (UML 2.x).

Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu języka modelownia UML oraz sposobu wykorzystania tego języka do specyfikowania, dokumentowania i wizualizowania decyzji analitycznych i projektowych.

Materiały szkoleniowe zawierają szablony dokumentów, które słuchacze mogą wykorzystać w swojej codziennej pracy (na przykład: specyfikacja wymagań systemowych, elementy składowe UML używane na poszczególnych diagramach, szablon do opisu przypadków użycia itp.). Słuchacze otrzymują wraz z materiałami z wykładów dokumentacje ćwiczeń w postaci zadań i rozwiązań.

W części praktycznej szkolenie skupia się na wykonaniu wszystkich czynności charakterystycznych dla poszczególnych faz cyklu życia oprogramowania:

 • Modelowanie procesów biznesowych
 • Dokumentowanie wymagań funkcjonalnych
 • Budowanie modelu dziedzinowego przy zastosowaniu wzorców
 • Modelowanie złożonych aspektów systemów informatycznych (np. diagramy stanów, czynności, sekwencji)
 • Transformacja modelu UML w kod określonym języku programowania

Nabywane umiejętności

Kursanci zapoznawani są z:

 • pojęciami używanymi w obiektowości
 • notacją UML
 • możliwościami zastosowania języka UML
 • zagadnieniami związanymi z nowoczesnymi metodami umożliwiającymi odpowiednie zorganizowanie procesu tworzenia oprogramowania
 • zagadnieniami  związanymi z modelowaniem wymagań
 • czynnościami, które powinien wykonać:
  • analityk w celu modelowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych
  • kierownik projektu do planowania prac
  • architekt w celu wyróżnienia przypadków użycia krytycznych z punktu widzenia projektowania architektury i spełnienia przez system wymagań niefunkcjonalnych
  • tester do tworzenia na bazie przypadków użycia scenariuszy testowych
 • sposobami udokumentowania fazy analizy
 • aspektami statycznymi i dynamicznymi modelowania systemu

Czas trwania

4 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Analitycy biznesowi, analitycy systemowi, projektanci oraz programiści chcący usystematyzować posiadaną wiedzę z zakresu użycia nowoczesnych metodologii wytwarzania oprogramowania, języka modelowania UML oraz nabyć praktycznych umiejętności dokumentowania wszystkich faz cyklu życia oprogramowania wykorzystując do tego celu narzędzia umożliwiające tworzenie modeli w UML.

 • Wprowadzenie do obiektowości
 • Przedstawienie nowoczesnych metodologii tworzenia oprogramowania
 • Elementy składowe języka UML oraz ich zastosowanie
 • Określenie wymagań systemowych
  • Sposoby zbierania wymagań
  • Dokumentowanie fazy zbierania wymagań za pomocą diagramów przypadków użycia
 • Analiza wymagań funkcjonalnych z wykorzystaniem przypadków użycia
  • Uszczegółowienie przypadków użycia
  • Wykorzystanie diagramu czynności do zamodelowania złożonych przypadków użycia
 • Przejście od specyfikacji przypadków użycia do modelowania klas
 • Odkrywanie klas dziedziny biznesowej
 • Definiowanie odpowiedzialności i współpracy klas z wykorzystaniem analizy kart CRC
 • Stworzenie modelu dziedziny – diagram klas
 • Zdefiniowanie i udokumentowanie architektury z wykorzystaniem szczegółowego diagramu wdrożenia, diagramu komponentów oraz diagramu pakietów poziomów i warstw
 • Zastosowanie wzorców architektonicznych
 • Stworzenie modelu rozwiązania poprzez połączenie architektury systemu i realizacji przypadków użycia zobrazowanych na diagramach kolaboracji lub sekwencji
  • Ulepszenie modelu dziedziny poprzez uszczegółowienie informacji obrazowanych na diagramie klas
  • Uszczegółowienie modeli obrazujących dynamiczną naturę systemu (diagram sekwencji, kolaboracji, czynności, stanów)
  • Zastosowanie wzorców projektowych
  • Modelowanie stanu obiektów za pomocą diagramu stanów

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin