Doskonalenie procesów biznesowych z użyciem BPMN

10.06.2024 - 12.06.2024

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego

Szkolenie on-line

2500 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Szkolenie dostarcza wiedzy jak w dziesięciu prostych krokach zbudować ramy doskonalenia procesów (A Framework for Process Improvement) w celu systematycznego i przemyślanego ulepszenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podejście to wymaga zidentyfikowania i wizualizacji zachodzących procesów. Najlepszą zaś drogą do stworzenia modelu działania przedsiębiorstwa (AS-IS) i określenia docelowego, zoptymalizowanego sposobu jego funkcjonowania (TO-BE) jest użycie notacji BPMN!

Szkolenie łączy wiedzę dotyczącą umiejętności doskonalenia procesów biznesowych ze sztuką modelowania procesów z użyciem BPMN (Business Process Modeling Notation).

Notacja BPMN to precyzyjny i powszechny standard do modelowania procesów biznesowych, opisany normą ISO/EIC 19510:2013 i rozwijany przez organizację OMG – Object Management Group. BPMN z jednej strony umożliwia opisanie i rozrysowanie procesów w sposób zrozumiały dla zwykłych śmiertelników, a z drugiej pozwala na bardzo dokładne zgłębienie ich na poziomie technicznym. Te dwie cechy czynią go potężnym narzędziem służącym do zwiększenia efektywności potencjału tkwiącego w każdej organizacji. Diagramy procesów biznesowych umożliwiają sprawną komunikację i pozwalają na ich ciągłe analizowanie, monitorowanie i optymalizowanie.

Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności jak w dziesięciu krokach zbudować ramy doskonalenia procesów (A Framework for Process Improvement) z użyciem notacji BPMN do modelowania procesów.

Czas trwania

3 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem)

Odbiorcy szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla analityków biznesowych, architektów korporacyjnych, kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, osób odpowiedzialnych za innowacje i zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie oraz wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o modelowaniu i optymalizacji procesów biznesowych

Moduł 1: Wprowadzenie do ulepszania procesów

 • Co to jest proces
 • Jaka jest charakterystyka procesu
 • Na czym polega ulepszanie procesu
 • Jakie są korzyści z usprawniania procesów
 • Czynniki uruchamiające ulepszanie procesów

Moduł 2: Budowa ram doskonalenia procesów w 10 krokach

Moduł 3: Inwentaryzacja i priorytetyzacja procesów

 • Tworzenie listy procesów
 • Priorytetyzacja procesów według kryteriów:
  • Wpływu
   • Wolumen (liczba) pracowników, których dotyczy proces biznesowy
   • Poziom oddziaływania
  • Implementacji zmiany
   • Czas wprowadzania zmiany
   • Finansowanie
   • Czas następnego cyklu
  • Stanu obecnego
   • Zadowolenie klientów z procesu
   • Poziom bólu
   • Istnienie procesu
  • Wartości
   • Korzyść/zwrot z inwestycji

Moduł 4: Zbudowanie fundamentów ram ulepszania procesów

 • Definicja zakresu projektu ulepszania procesów
 • Osiem sekcji opisujących proces podlegający ulepszeniu
  • Sekcja 1: Nazwa procesu
  • Sekcja 2: Właściciel procesu
  • Sekcja 3: Opis
  • Sekcja 4: Zakres
  • Sekcja 5: Lista głównych zadań (obowiązków) powiązanych z procesem
  • Sekcja 6: Potrzeby klienta
  • Sekcja 7: Kluczowi interesariusze i ich troski
  • Sekcja 8: Miary sukcesu

Moduł 5: Tworzenie mapy procesów

 • Wprowadzenie do mapowania procesów
  • Co to jest mapowanie procesów
  • Jakie są korzyści z mapowania procesów
  • Jakie są różnice między mapowaniem procesów a modelowaniem procesów
 • Stosowanie schematów blokowych (Flowchart)
 • Mapy międzyfunkcyjne (Cross-functional Map)
 • Mapy strumienia wartości (Value Stream Map)

Moduł 6: Modelowanie procesów z użyciem notacji BPMN – podstawy

 • Podstawowe elementy, z których składają się diagramy procesów
  • Czynności (Activities) i Zadania (Tasks)
   • Zadanie usługowe (Service Task)
   • Zadanie wysyłania (Send Task)
   • Zadanie odebrania (Receive Task )
   • Zadanie użytkownika (User Task)
   • Zadanie reguły biznesowej (Business Rule Task)
   • Zadanie skryptowe (Script Task)
   • Zadanie manualne (Manual Task)
  • Sposoby grupowania (Swimlanes)
   • Basen (Pool)
   • Tor (Lane)
  • Połączenia (Connecting objects)
   • Przepływ sekwencyjny (Sequence Flow)
   • Przepływ informacji (Message Flow)
   • Powiązania (Association)
  • Bramki (Gateways)
   • Bramka wykluczająca XOR
   • Bramka równoległa AND
   • Bramka niewykluczająca OR
   • Bramka złożona
  • Zdarzenia (Events)
   • Wiadomość (Message)
   • Sygnały (Signal)
   • Czasowe (Timer)
   • Warunkowe (Conditional)
   • Zerwania (Terminate)
   • Łącze (Link)
   • Wielokrotne (Multiple)
   • Wielokrotne równoległe (Parallel Multiple)
   • Kompensacja (Compensation)
   • Eskalacja (Escalation)
   • Anulowanie (Cancel )
  • Obiekty danych (Data Objects)

Moduł 7: Modelowanie procesów z użyciem notacji BPMN – zaawansowane modelowanie procesów

 • Dekompozycja procesów biznesowych
  • Podprocesy osadzone (Expanded sub-process)
  • Podprocesy Ad-hoc (Ad-hoc sub-process)
  • Podprocesy zdarzeniowe (Event sub-process)
  • Transakcje (Transaction)
 • Obsługa wyjątków
  • Rodzaje wyjątków
  • Zdarzenia krawędziowe vs. podprocesy zdarzeniowe
  • Mechanizm kompensacji w projektowaniu transakcji
 • Czynności i podprocesy realizowane iteracyjnie
 • Stosowanie wieloinstancyjności
  • Wieloinstancyjność szeregowa
  • Wieloinstancyjność równoległa

Moduł 8: Estymacja czasu i kosztów procesu

 • Czas procesu biznesowego
  • Czas wykonania poszczególnych czynności
  • Czas cyklu
 • Koszt procesu
  • Koszt osób
  • Koszt narzędzi
  • Koszty ogólne
  • Obliczanie kosztu całkowitego

Moduł 9: Weryfikacja mapy procesu

 • Znaczenie przeglądów mapy procesów
 • Organizacja formalnych przeglądów mapy procesów

Moduł 10: Zastosowanie technik doskonalenia procesów

 • Zastosowanie koła ulepszeń procesów (Improvement Technique Wheel)
 • Technika 5S
 • Technika 5 x dlaczego (Five Whys)
 • Technika 8D Problem Solving
 • Diagram sieci aktywności (Activity Network Diagram)
 • Critical to Quality (CTQ) Tree
 • Diagram rybich ości (Fishbone Diagram)
 • Diagram Pareto
 • DRIVE Method (Define, Review, Identify, Verify, Execute)

Moduł 11: Ustanowienie mechanizmów kontroli oraz opracowanie narzędzi i metryk

 • Zapobieganie błędom za pomocą mechanizmów kontrolnych
 • Opracowanie narzędzi zwiększających skuteczność, wydajność i zdolność adaptacji procesu biznesowego
 • Opracowanie metryk pokazujących, czy proces przebiega zgodnie z planem

Moduł 12: Testowanie i poprawki procesu

 • Sprawdzenie, czy zmieniony proces (proces TO-BE), dokumentacja i narzędzia działają zgodnie z oczekiwaniami
 • Pięć kroków procesu testowego
  1. Utworzenie planu testów
  2. Opracowanie Przypadków Testowych i Scenariuszy Testowych
  3. Przeprowadzenie testów
  4. Przeanalizowanie otrzymanych wyników i poprawienie znalezionych błędów
  5. Wykonanie retestów sprawdzających, czy poprawa błędów była skuteczna
 • Poprawa procesu uwzględniająca wyniki testów

Moduł 13: Wprowadzenie zmiany

 • Wprowadzenie zmiany w organizacji
 • Krzywa zmiany Kubler-Ross
 • Zastosowanie modelu 7S McKinseya
 • Zwinne zarządzanie zmianą
  • Mapy zmian
  • Strategiczna kanwa zmiany
  • Radiatory informacji
   • Tablice Kanban
   • Wykresy indeksu zadowolenia
   • Kalendarz Niko-niko

Moduł 14: Ustawiczne doskonalenie procesu

 • Kaizen
 • Ustanowienie cyklu ciągłego doskonalenia (The Continuous Improvement Cycle)
 • Kultura doskonalenia procesów
  • Czym jest kultura doskonalenia procesów?
  • Jakie są fazy zmiany kultury?
  • Zasady zdrowej kultury korporacyjnej (Principles of a healthy corporate culture)
 • Bariery doskonalenia procesów

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin