Analiza Biznesowa

06.12.2023 - 08.12.2023

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

2300 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Szkolenie przeznaczone dla osób właśnie mianowanych na stanowisko analityka biznesowego, chcących objąć takie stanowisko lub współpracujących z analitykami biznesowymi. Wiedza „w pigułce” o wypróbowanych narzędziach, technikach i praktykach pomagających dostarczyć rozwiązań biznesowych, które usatysfakcjonują Udziałowców i przyniosą spodziewane korzyści Organizacji.

Analiza biznesowa jest stosunkowo młodą dziedziną wiedzy. Jej korzenie sięgają połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy to powstał język UML (Unified Modelling Language) i został opracowany proces wytwórczy RUP (Rational Unified Process). Pojawiła się wtedy rola Analityka Biznesowego – osoby odpowiedzialnej za przeanalizowanie kluczowych aspektów biznesowych w organizacji i określenie w jaki sposób system informatyczny ma wspierać działalność firmy, jak zwiększać wartość biznesową przedsiębiorstwa i w jaki sposób projektować nowe procesy biznesowe.

Idea analizy biznesowej została później rozwinięta, a duży w tym wkład miały takie organizacje, jak BCI (British Computer Society), która w ramach systemu ISEB (Information Systems Examinations Board) wprowadziła certyfikaty zawodowe dla analityków biznesowych oraz kanadyjska organizacja IIBA (International Institute of Business Analysis) odpowiedzialnej za stworzenie BABOK(ang. Business Analysis Body of Knowledge).

Wg słownika BCI Analityk Biznesowy to konsultant wewnętrzny odpowiedzialny za zbadanie i określenie bieżącej sytuacji biznesowej w celu identyfikacji możliwych opcji ulepszenia procesów biznesowych, definiowanie wymagań i zagwarantowanie, aby system informatyczny wspomagający procesy biznesowe był efektywnie używany i wychodził naprzeciw potrzebom biznesowym.

Uczestnicy szkolenia poznają ramowy proces analizy biznesowej (A framework for business analysis), składający się z następujących faz:

 1. Zbadanie bieżącej sytuacji biznesowej przedsiębiorstwa (Investigate Situation)
 2. Analiza udziałowców i zarządzanie interesariuszami (Stakeholder analysis and Management)
 3. Modelowanie przedsiębiorstwa (Modelling business systems)
 4. Modelowanie procesów biznesowych (Modelling business processes)
 5. Pozyskiwanie wymagań (Elicitation)
 6. Dokumentowanie, komunikowanie i zarządzanie wymaganiami (Documenting, delivering and managing requirements)
 7. Ocena i walidacja rozwiązania (Solution Assessment & Validation)
 8. Wdrażanie zmian biznesowych (Implementing business change)
Rys 1. Potencjalny zakres obowiązków analityka biznesowego

Rys 1. Potencjalny zakres obowiązków analityka biznesowego

Uczestnicy szkolenia nabywają w kontrolowanych warunkach szereg umiejętności niezbędnych do wywiązywania się z roli analityka biznesowego. Poczynając od dokonywania analizy strategicznej mającej na celu transformacje sposobów działania przedsiębiorstwa za pomocą zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych lub reinżynierii procesów biznesowych, poprzez analizę biznesową skoncentrowaną na optymalizacji procesów biznesowych i sposobów wykorzystania środków technicznych, aby rozwiązać zaistniałe problemy biznesowe lub zwiększyć korzyści biznesowa, aż wreszcie kończąc na analizie systemowej IT, związanej z zebraniem wymagań klientów dotyczących systemów informatycznych mających wspomagać ich pracę i ich przetworzeniu w spójny model wymagań zrozumiały dla zespołu technicznego projektującego i wdrażającego systemy IT. Prace związane z analizą systemową IT mogą obejmować takie czynności jak modelowanie procesów biznesowych, często w określonej notacji, takiej jak BPMN lub UML i z wykorzystaniem różnych narzędzi CASE, a nawet modelowanie danych.

Nabywane umiejętności

 • Poznanie praktycznego, metodycznego podejścia do wykonywania analiz biznesowych
 • Zapoznanie się z szeregiem dobrych praktyk i technik zawartych w BABOK® Guide 2.0, BCS Business Analysis i BCS Business Analysis Techniques
 • Poprawę jakości procesu wydobywania wymagań
 • Umiejętność doboru właściwych technik analitycznych do stawianych Analitykowi Biznesowemu zadań
 • Nabycie biegłości w pisaniu dokumentu opisującego w pełni i jednoznacznym językiem wymagania biznesowe oraz wizji i zakresu rozwiązania
 • Opanowanie sztuki właściwego komunikowania wymagań biznesowych użytkownikom i zespołowi technicznemu
 • Tworzenie struktury rozwiązywania problemów umożliwiającej udoskonalenie procesów
 • Posługiwanie się technikami analizy obiektowej, analizy strukturalnej i modelowania procesów biznesowych za pomocą notacji BPMN i UML
 • Zaznajomienie się z technikami weryfikacji i walidacji wymagań i proponowanego rozwiązania
 • Usprawnienie procesu komunikacji między interesariuszami projektu
 • Poznanie sposobów implementacji zmian biznesowych w przedsiębiorstwie i podstaw zarządzania zmianą

Czas trwania

3 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla analityków biznesowych i osób o pokrewnych specjalnościach, między innymi kierowników projektu, kierowników ds. jakości, klientów projektów, pracowników pomocy technicznej, inżynierów systemów oraz osób odgrywających ważną rolę w pracach nad projektami

 • Najważniejsze koncepcje dotyczące analizy biznesowej
  • Definiowanie rezultatów pracy analityka biznesu w cyklu życia rozwiązania biznesowego oraz głównych ról analityka biznesu, kierownika projektu i kierownika technicznego
  • Omówienie różnych typów projektów i cykli ich życia
  • Omówienie głównych problemów dotyczących analizy biznesowej
  • Trudności związane z gromadzeniem i analizą wymagań
  • Określenie obszarów współpracy pomiędzy analitykiem biznesu a kierownikiem projektu
  • Historia i obecne trendy w analizie biznesowej„
 • Podstawowe terminu używane w analizie biznesowej†
  • Perspektywa biznesowa (Business Perspective)
  • Proces biznesowy (Business Process)
  • Ramowy proces analizy biznesowej (A framework for business analysis)
  • Model Aktywności Biznesowej (Business Activity Model – BAM)
  • Obszary wiedzy (Knowledge areas)
  • Techniki
  • Wkłady (Inputs)
  • Produkty analizy (Outputs)„
 • Podstawowe umiejętności Analityka Biznesowego (Underlying Fundamentals (not a Knowledge Area))
  • †Umiejętności analityczne
  • Znajomość merytoryczna domeny biznesowej
  • Znajomość technologii IT
  • Zaawansowane umiejętności z obszaru zarządzania
  • Praca zespołowa
  • Umiejętności przywódcze (Leadership Skills)
  • Techniki sprzedaży
 • „Planowanie i monitorowanie Analizy Biznesowej (Business Analysis Planning and Monitoring)
  • Wybranie podejście do przeprowadzenia analizy biznesowej (Plan the Business Analysis Approach)
  • Przeprowadzenie analizy Udziałowców
   • Macierz Udziałowców
   • Diagram pierścieniowy (Onion diagram)
   • Macierz odpowiedzialności (RACI Chart)
   • Zaplanowanie czynności, które muszą zostać przedsięwzięte i określenie jakie artefakty mają zostać wytworzone (Plan Business Analysis Activities)
   • Stworzenie planu komunikacji (Plan Business Analysis Communication)
    • Częstotliwość komunikacji
    • Poziom formalizmu
    • Techniki komunikacji
   • Zaplanowanie procesu zarządzania wymaganiami (Plan Requirements Management Process)
 • Analiza przedsiębiorstwa (Enterprise Analysis)
  • Definiowanie potrzeb biznesowych (Define Business Need)
   • Określanie S.M.A.R.T! celów biznesowych
  • Oceny brakujących zdolności (Assess Capability Gaps)
   • Dekompozycja potrzeb biznesowych
   • Analiza przyczyn źródłowych (Root Cause Analysis)
   • Technika pięć razy „Dlaczego?”
   • Diagram przyczynowo-skutkowy (Ishikawy)
   • Ocenianie luk możliwości (Assess Capability Gaps)
   • Analiza SWOT
  • Określenie podejścia do rozwiązania (Determine Solution Approach)
  • Określenie zakresu rozwiązania (Define Solution Scope)
   • Dekompozycja funkcjonalna
   • Diagram kontekstowy
   • Diagram biznesowych przypadków użycia
  • Przygotowywanie uzasadnienia biznesowego (Define Business Case)
 • Pozyskiwanie wymagań (Elicitation)
  • Budowanie szczegółowych harmonogramów pozyskiwania poszczególnych wymagań, definiowanie związanych z tym czynności i planowanie terminów wydarzeń (Prepare for Elicitation)
  • Pozyskania informacji związanych z potrzebami Udziałowców (Conduct Elicitation Activity)
  • Techniki wydobywania wymagań
   • Burze mózgów
   • Analiza dokumentów
   • Grupy fokusowe (Zogniskowany wywiad grupowy
   • Analiza interfejsu użytkownika
   • Wywiady
   • Obserwacje (etnografia)
   • Prototypowanie
   • Warsztat wymagań
   • Inżynieria odwrotna
   • Badania sondażowe ankiety
  • Potwierdzanie wyników pozyskiwania wymagań (Confirm Elicitation Results)
 • Analiza wymagań funkcjonalnych (Requirements Analysis)
  • Priorytetyzacja wymagań (Prioritize Requirements)
   • Analiza decyzji – tablica decyzyjna
   • Drzewa decyzyjne
   • Priorytetyzacja MoSCoW
  • Organizacja wymagań (Organize Requirements)
   • Kategorie wymagań
  • Problem niejednoznaczności wymagań
   • Heurystyka zapamiętywania
   • Technika słów kluczowych
   • Technika akcentu
  • Modelowanie i specyfikowanie wymagań (Specify and Model Requirements)
   • Reguły biznesowe
   • Słownik
   • Model dziedziny w UML
   • Modelowanie procesów biznesowych
    • UML
    • BPMN
    • Inne notacje
  • Zidentyfikowanie założeń i ograniczeń (Define Assumptions and Constraints)
  • Weryfikacja wymagań (Verify Requirements)
 • Ocena proponowanych rozwiązań pod kątem ich zgodności z wymaganiami udziałowców (Solution Assessment & Validation)
  • Ocena proponowanego rozwiązania (Assess Proposed Solution)
  • Przydzielenie wymagań (Allocate Requirements)
  • Ocena gotowość organizacyjnej (Assess Organizational Readiness)
  • Zdefiniowanie wymogów transformacji istniejącego rozwiązania w docelowe (Define Transition Requirements)
  • Sprawdzić poprawność rozwiązania (Validate Solution)
  • Ocena skuteczności rozwiązania (Evaluate Solution Performance)
 • Zarządzanie i komunikowanie wymagań (Requirements Management and Communications)
  • Zarządzanie zakresem rozwiązania i wymagań (Manage Solution Scope & Requirements)
  • Zarządzanie związkami powiązań wymagań (Manage Requirements Traceability)
  • Zarządzanie wiedzą o wymaganiach w celu ponownego ich używania (Maintain Requirements for Re-use)
  • Nadawanie wymaganiom właściwej struktury (Prepare Requirements Package)
  • Komunikowanie wymagań (Communicate Requirements)
  • Proces nauki z doświadczeń (Lessons Learned Process)
 • Wdrażanie zmian biznesowych (Implementing business change)
  • Sztuka wprowadzania nowego systemu biznesowego
  • Przygotowanie środowiska do dokonania zmian biznesowych
  • Cykl życia zmian biznesowych (Business change lifecycle)

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin