Analiza biznesowa w oparciu o model referencyjny BABOK Guide v3

14.05.2024 - 17.05.2024

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Szkolenie on-line

2800 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Opis szkolenia

Szkolenie oparte o model referencyjny BABOK Guide v3 zaimplementowany w oparciu o technologię Sparx Enterprise Architect. Jeżeli zajmujesz się analizą biznesową, chcesz skorzystać z szeregu narzędzi i technik ułatwiających Twoją prace i pragniesz zwiększyć swoja produktywność – to szkolenie jest dla Ciebie!

Pod koniec 2015 roku firma Sparx Systems i organizacja International Institute of Business Analysis™ (IIBA®) ogłosiły, że podpisały memorandum („Memorandum of Understanding” (MOU)), na mocy którego zawiązują strategiczne partnerstwo. Owoce tej współpracy pojawiły się w kwietniu 2017 roku. Na platformie Sparx Systems Pro Cloud Server (technologia chmury) korzystając z narzędzia Enterprise Architect stworzono referencyjny model BABOK Guide v3.

Obszar Business Analysis Planning & Monitoring

Model referencyjny w skondensowanej formie przekazuję wiedzę dotyczącą analizy biznesowej, a zawartą w wersji trzeciej BABOK® (ang. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge), stworzonej przez International Institute of Business Analysis™ (IIBA®). Każdy obszar wiedzy (Knowledge areas) opisany w BABOK ma w modelu swoją reprezentację i jest opisany szeregiem zadań stojących przed Analitykiem Biznesowym. Przykładowo poniżej opisana graficznie jest czynność „Przygotowanie do pozyskania wymagań” (Prepare for Elicitation).

Prepare for Elicitation

Na powyższym diagramie widzimy, jakie czynności musimy podjąć, aby wywiązać się z zadania (BABOK Elements), jaki artefakty otrzymujemy na wejściu ((Inputs), a co jest produktem naszej pracy. Widzimy też jakich interesariuszy dane zadanie dotyczy (Stakeholders ) i jakimi technikami może Analityk Biznesowy się posłużyć, by efektywnie pracować (Techniques ). Co więcej, metodą „Drill Down” można drążyć model w celu znalezienia bardziej konkretnych informacji i przykładów zastosowania różne rodzaju diagramów dostępnych na platformie modelowania wizualnego Enterprise Architect. Przykładowo szukając informacji o technice tworzenia mapy umysłu (Mind Mapping) możemy dotrzeć do przykładowego użycia tego diagramu do przygotowania warsztatu wymagań (Elicitation Meetings).

Elicitation Meetings

Integralną częścią modelu referencyjnego BABOK jest „Enterprise Architect Sample Models for BABOK”. To przykładowy model BABOK już wypełniony artefaktami wymodelowanymi w środowisku Enterprise Architect. Jest to prawdziwa kopalnia wiedzy ukazująca, jak może modelowanie wizualne zwiększyć produktywność Analityka Biznesowego. Znajdziemy tam KONKRETNE diagramy i techniki modelowania wizualnego kompatybilne z 50 technikami analitycznymi opisanymi w BABOK v3.

Model przykładowy BABOK

W trakcie szkolenia uczestnicy uczą się korzystać z referencyjnego modelu BABOK v3, a ćwiczenia realizują w oparciu o wtyczkę Model Driven Generation (MDG) Technology for BABOK Guide v3 (BABOK.msi). Korzystając z tego rozszerzenia można za pomocą model wizard stworzyć:

 • Framework BABOK
 • Wzorce technik analitycznych
 • Bibliotekę standardowych dokumentów analitycznych

Narracja szkolenia jest tak skonstruowana, aby stanowiła pewną ciągłość i zachowana jest chronologia działań Analityka Biznesowego i wykorzystania technik analitycznych.

Nabywane umiejętności

 • Poznanie praktycznego, metodycznego podejścia do wywiązywania się z zadań Analityka Biznesowego
 • Podstawowa obsługa narzędzia do modelowania wizualnego Sparx Enterprise Architect
 • Nauczenie się korzystania z model referencyjny BABOK Guide v3 zaimplementowany w oparciu o technologię Sparx Enterprise Architect.
 • Poznanie rozszerzenia Model Driven Generation (MDG) Technology for BABOK Guide v3 i jego wykorzystanie do zwiększenia efektywności pracy Analityka Biznesowego
 • Poprawa jakości procesu wydobywania wymagań
 • Umiejętność doboru właściwych technik analitycznych do stawianych Analitykowi Biznesowemu zadań
 • Opanowanie sztuki właściwego komunikowania wymagań biznesowych użytkownikom i zespołowi technicznemu
 • Tworzenie struktury rozwiązywania problemów umożliwiającej udoskonalenie procesów
 • Posługiwanie się technikami analizy obiektowej, analizy strukturalnej i modelowania procesów biznesowych za pomocą notacji BPMN i UML
 • Zaznajomienie się z technikami weryfikacji i walidacji wymagań i proponowanego rozwiązania
 • Usprawnienie procesu komunikacji między interesariuszami projektu

Czas trwania

4 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla analityków biznesowych i osób o pokrewnych specjalnościach, między innymi kierowników projektu, kierowników ds. jakości, klientów projektów, pracowników pomocy technicznej, inżynierów systemów oraz osób odgrywających ważną rolę w pracach nad projektami

Program szkolenia

Moduł 1: Najważniejsze koncepcje dotyczące analizy biznesowej

 • Co to jest Analiza Biznesowa?
 • Czym zajmuje się Analityk Biznesowy?
 • Definiowanie rezultatów pracy analityka biznesu w cyklu życia rozwiązania biznesowego oraz głównych ról analityka biznesu, kierownika projektu i kierownika technicznego
 • Podstawowe terminu używane w analizie biznesowe
  • Perspektywa biznesowa (Business Perspective)
  • Proces biznesowy (Business Process)
  • Ramowy proces analizy biznesowej (A framework for business analysis)
  • Model Aktywności Biznesowej (Business Activity Model – BAM)
  • Obszary wiedzy (Knowledge areas)
  • Techniki
  • Wkłady (Inputs)
  • Produkty analizy (Outputs)„
 • Podstawowe umiejętności Analityka Biznesowego (Underlying Fundamentals (not a Knowledge Area))
 • Umiejętności analityczne
 • Znajomość merytoryczna domeny biznesowej
 • Znajomość technologii IT
 • Zaawansowane umiejętności z obszaru zarządzania
 • Praca zespołowa
 • Umiejętności przywódcze (Leadership Skills)
 • Techniki sprzedaży

Moduł 2: “Tools & Techniques for BABOK® Guide v3” – model referencyjny Analizy Biznesowej

 • Struktura BABOK® Guide
 • Struktura modelu BABOK® Guide zamodelowana w technologii Sparx Enterprise Architect
  • Nawigacja po modelu
  • „Enterprise Architect Sample Models” – skarbnica przykładów zastosowania Enterprise Architect w Analizie biznesowej
 • Korzystanie z Model Driven Generation (MDG) Technology for BABOK Guide v3
  • Framework BABOK
  • Wzorce technik analitycznych
  • Bibliotekę standardowych dokumentów analitycznych

Moduł 3: Planowanie i monitorowanie Analizy Biznesowej (Business Analysis Planning and Monitoring)

 • 3.1 Wybranie podejście do przeprowadzenia analizy biznesowej (Plan Business Analysis Approach)
 • 3.2 Zaplanowanie zaangażowania udziałowców (Plan Stakeholder Engagement)
  • Listy interesariuszy (Stakeholder List )
  • Macierze Udziałowców
  • Map udziałowców i rozwiązań (Stakeholders and Solutions)
  • Stworzenie planu komunikacji (Plan Business Analysis Communication)
   • Częstotliwość komunikacji
   • Poziom formalizmu
   • Techniki komunikacji
 • 3.3 Zaplanowanie czynności związanych z zarządzaniem Analizą Biznesową (Plan Business Analysis Governance)
  • Macierz odpowiedzialności (RACI Chart)
  • Ustanowienie mechanizmu zmian wymagań
  • Ustanowienie mechanizmu priorytetyzacji wymagań
  • Ustanowienie mechanizmu zatwierdzania wymagań
 • 3.4 Zaplanowanie sposobu zarządzania informacjami zgromadzonymi w procesie analizy biznesowej  (Plan Business Analysis Information Management )
  • Struktura przechowywania wymagań w środowisku Sparx Enterprise Architect
  • Poziomy wymagań (Level of Abstraction)
  • Tworzenie repozytorium wymagań (Storage and Access)
  • Zaplanowanie sposobu tworzenia związków powiązań (Traceability)
  • Atrybuty wymagań (Requirements Attributes)
  • Zastosowanie Specification Manager’a w zarządzaniu wymaganiami
 • 3.5 Zidentyfikowanie sposobów mierzenia efektywności procesu Analizy Biznesowej (Identify Business Analysis Performance)
  • Metryki i Kluczowe Wskaźniki Efektywność (Metrics and Key Performance Indicators (KPIs))
  • Proces mierzenia efektywności Analizy Biznesowej
  • Zdefiniowanie rekomendowanych działań służacych poprawieniu Analizy Biznesowej (Recommend Actions for Improvement)

Moduł 4: Pozyskiwanie wymagań i zapewnienie współpracy interesariuszy (Elicitation and Collaboration)

 • 4.1 Przygotowanie do pozyskania wymagań (Prepare for Elicitation)
  • Budowanie szczegółowych harmonogramów pozyskiwania poszczególnych wymagań, definiowanie związanych z tym czynności i planowanie terminów wydarzeń
  • Wybór technik pozyskania wymagań (Select Elicitation Techniques)
  • Przygotowanie udziałowców do uczestnictwa w procesie pozyskiwania wymagań (Prepare Stakeholders)
 • 4.2 Pozyskanie wymagań (Conduct Elicitation)
  • Omówienie niektórych technik pozyskiwania wymagań
   • Burze mózgów (Brainstorming)
   • Analiza dokumentów (Document Analysis)
   • Grupy fokusowe (Zogniskowany wywiad grupowy
   • Analiza interfejsu (Interface Analysis)
   • Wywiady (Interviews)
   • Obserwacje (etnografia)
   • Gry zespołowe (Collaborative Games)
   • Prototypowanie na przykładzie prototypu interfejsu użytkownika (User Interface Prototype)
   • Warsztat wymagań (Workshops)
   • Analiza Porównawcza i Analiza Rynku (Benchmarking and Market Analysis)
   • Badania sondażowe –  ankiety (Survey or Questionnaire)
   • Modelowanie procesów (Process Modelling)
 • 4.3 Potwierdzanie wyników pozyskiwania wymagań (Confirm Elicitation Results)
  • Porównanie wyników pozyskania wymagań z informacjami źródłowymi (Compare Elicitation Results Against Source Information0
  • Zbadanie spójności pozyskanych wymagań (Compare Elicitation Results Against Other Elicitation Results)
  • Organizacja przeglądów wymagań (Reviews)
 • 4.4. Komunikacja pozyskanych informacji z obszaru Analizy Biznesowej (Communicate Business Analysis Information)
  • Formy komunikacji
  • Dokumentacja formalna (Formal Documentation)
  • Dokumentacja nieformalna (Informal Documentation)
  • Prezentacje (Presentations)
 • 4.5 Zarządzanie współpracą pomiędzy interesariuszami (Manage Stakeholder Collaboration)
  • Uzyskiwanie porozumienia co do zaangażowania zasobów (Gain Agreement on Commitments)
  • Monitorowanie zaangażowania interesariuszy (Monitor Stakeholder Engagement)
  • Techniki zwiększające poziom współpracy interesariuszy

Moduł 5: Zarządzanie cyklem życia wymagań (Requirements Life Cycle Management)

 • Omówienie cyklu życia wymagań na podstawie modelu „Business Analysis Core Concept Model™”
 • 5.1 Śledzenie związków powiązań wymagań (Trace Requirements)
  • Struktura repozytorium wymagań
  • Rodzaje relacji pomiędzy elementami modelu wymagań
  • Jak tworzyć powiązania w środowisku Sparx Enterprise Architect i jak nimi zarządzać?
  • Tworzenie diagramów powiązań
  • Korzystanie z tablicy powiązań
 • 5.2 Utrzymywanie wymagań (Maintain Requirements)
  • Zarządzanie atrybutami wymagań w cyklu ich życia (Maintain Attributes)
  • Ponowne użycie wymagań (Reusing Requirements)
 • 5.3 Priorytetyzacja wymagań (Prioritize Requirements)
  • Czynniki wpływające na proces ustalania priorytetów wymagań
  • Wyzwania związane z ustalaniem priorytetów (Challenges of Prioritization)
  • Praktyczne techniki ustalania priorytetów
 • 5.4 Ocena zmian wymagań (Assess Requirements Changes)
  • Analiza wpływu zmian (Impact Analysis)
 • 5.5 Zatwierdzanie wymagań (Approve Requirements)
  • Zarządzanie konfliktami i problemami (Conflict and Issue Management)
  • Sposoby uzyskiwania konsensusu (Gain Consensus)
  • Śledzenie procesu aprobowania wymagań (Track and Communicate Approval)

Moduł 6: Analiza strategiczna (Strategy Analysis)

 • 6.1 Analiza bieżącego stanu przedsiębiorstwa (Analyze Current State)
  • Definiowanie struktury organizacyjnej oraz kultury organizacji (Organizational Structure and Culture)
   • Modelowanie struktury organizacyjnej (Organizational Modelling)
   • Funkcji kultury organizacyjnej
   • Określanie typy kultury
  • Zdolności przedsiębiorstwa i procesy biznesowe (Capabilities and Processes)
  • Architektura Korporacyjna
   • Architektura biznesowa
   • Architektura aplikacji i danych
   • Architektura infrastruktury technicznej
  • Otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa (External Influencers)
 • 6.2 Definiowanie stanu docelowego przedsiębiorstwa (Define Future State)
  • Definiowanie potrzeb biznesowych (Define Business Need)
   • Określanie S.M.A.R.T! celów biznesowych
  • Określanie zakresu rozwiązania (Scope of Solution Space)
  • Identyfikacja ograniczeń (Constraints)
  • Identyfikacja polityk (Policies) – pryncypialnych zasad
  • Określenie pożądanych zmian architektury biznesowej, aplikacji, danych i infrastruktury technicznej
  • Ustalanie aktywów wewnętrznych (Internal Assets)
  • Ustalanie założeń (Identify Assumptions)
  • Szacowanie potencjalnej wartości zmian (Potential Value)
 • 6.3 Ocena ryzyka (Assess Risks)
  • Analiza niekorzystnych czynników mających wpływ na wartości biznesowe (Negative Impact to Value)
  • Ustalanie poziomu akceptowanego ryzyka (Risk Tolerance)
  • Zdefiniowanie rekomendowanych sposobów radzenie sobie z ryzykiem (Recommendation)
 • 6.4 Zdefiniowanie strategii zmian (Define Change Strategy)
  • Oceny brakujących zdolności (Assess Capability Gaps)
   • Dekompozycja potrzeb biznesowych
   • Technika pięć razy „Dlaczego?”
   • Diagram przyczynowo-skutkowy (Ishikawy)
   • Ocenianie luk możliwości (Assess Capability Gaps)
   • Analiza SWOT
  • Modelowanie zakresu rozwiązania (Solution Scope)
  • Dekompozycja funkcjonalna
   • Diagram kontekstu (Context Diagram)
   • Diagram przypadków użycia
   • Model funkcji (Feature Model)
   • Mapa ekosystemu biznesowego (ecosystem map)
  • Opracowanie strategii zmian (Change Strategy)
  • Zdefiniowanie architektur przejściowych i planowanie wydań zmian biznesowych (Transition States and Release Planning)

Moduł 7: Analiza wymagań i definiowanie rozwiązania (Requirements Analysis and Design Definition)

 • 7.1 Specyfikowanie i modelowanie wymagań (Specify and Model Requirements)
  • Organizacja wymagań
  • Kategorie wymagań
  • Modelowanie i specyfikowanie wymagań (Specify and Model Requirements)
   • Reguły biznesowe
   • Słownik
   • Model dziedziny w UML
   • Modelowanie procesów biznesowych
    • UML
    • BPMN
    • Inne notacje
  • Analiza wymagań (Analyze Requirements)
 • 7.2 Weryfikacja wymagań (Verify Requirements)
  • Charakterystyka modelu wymagań wysokiej jakości  (Characteristics of Requirements and Designs Quality)
  • Działania związane z procesem weryfikacji (Verification Activities)
  • Listy kontrolne (Checklists)
 • 7.3 Walidacja wymagań (Validate Requirements)
  • Czym różni się  weryfikacja od walidacji?
  • Identyfikacja założeń (Identify Assumptions)
  • Zdefiniowanie mierzalnych kryteriów oceny (Define Measurable Evaluation Criteria)
  • Ocenienie zgodności z zakresem rozwiązania (Evaluate Alignment with Solution Scope)
 • 7.4 Zdefiniowanie architektury wymagań (Define Requirements Architecture)
  • Wymagania – widoki i punkty widzenia (Requirements Viewpoints and Views)
  • Szablony architektury (Template Architectures)
  • Kompletność architektury (Completeness)
  • Relacje pomiędzy wymaganiami i weryfikowanie ich poprawności (Relate and Verify Requirements Relationships)
  • Analiza architektury informacji (Business Analysis Information Architecture)
 • 7.5 Zdefiniowanie opcji projektowych (Define Design Options)
  • Określenie podejścia do szukania komponentów rozwiązania (Define Solution Approaches)
  • Identyfikacja możliwości ulepszenia (Identify Improvement Opportunities)
  • Przydzielenie wymagań do komponentów rozwiązania (Requirements Allocation)
  • Opisanie opcji projektu (Describe Design Options)
 • 7.6 Analiza potencjalnych wartości rozwiązań i rekomendacja najlepszego (Analyze Potential Value and Recommend Solution)
  • Oczekiwane korzyści (Expected Benefits)
  • Oczekiwane koszty (Expected Costs)
  • Określenie wartości (Determine Value)
  • Ocena opcji projektowych i danie rekomendacji na jedną z nich (Assess Design Options and Recommend Solution)

Moduł 8: Ocena rozwiązania (Solution Evaluation)

 • 8.1 Zmierzenie skuteczności rozwiązania (Measure Solution Performance)
  • Zdefiniowanie miar i metryk mierzenia skuteczności rozwiązania (Define Solution Performance Measures)
  • Walidacja przyjętych miar i metryk (Validate Performance Measures)
  • Zmierzenie skuteczności rozwiazania za pomocą przyjętych miar i metryk (Collect Performance Measures)
 • 8.2 Analiza wyników pomiarów skuteczności rozwiązania (Analyze Performance Measures)
  • Skuteczność rozwiązania a pożądane wartości pomiarów (Solution Performance versus Desired Value)
  • Ryzyko (Risks)
  • Trendy (Trends)
  • Precyzja pomiarów (Accuracy)
  • Rozbieżności pomiędzy oczekiwanymi a zmierzonymi rezultatami (Performance Variances)
  • Analiza przyczyn źródłowych (Root Cause Analysis)
 • 8.3 Ocena ograniczeń rozwiązania (Assess Solution Limitations)
  • Identyfikacja wewnętrzne zależności składników rozwiązani (Identify Internal Solution Component Dependencies)
  • Zbadanie problemów związanych z zastosowanym rozwiązaniem (Investigate Solution Problems)
  • Ocena oddziaływania (Impact Assessment)
 • 8.4 Ocena ograniczeń przedsiębiorstwa (Assess Enterprise Limitations)
  • Ocena kultury organizacji (Enterprise Culture Assessment)
  • Analiza wpływu rozwiązania na interesariuszy (Stakeholder Impact Analysis)
  • Zmiany struktury organizacyjnej (Organizational Structure Changes)
  • Ocena działalności operacyjnej (Operational Assessment)
 • 8.5 Rekomendowane działania zwiększające wartość rozwiązania (Recommend Actions to Increase Solution Value)
  • Poprawienie miar i metryk mierzących skuteczność rozwiązania (Adjust Solution Performance Measures)
  • Rekomendacje (Recommendations)

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin