Modelowanie architektury korporacyjnej za pomocą języka ArchiMate 3.x

15.05.2019 - 16.05.2019

Najbliższy planowany termin szkolenia otwartego.

Warszawa

Siedziba Edusolution, ul. Eustachego Tyszkiewicza 21.

1596 zł

Cena netto/os.

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin

Opis szkolenia

Jednym z podstawowych zadań Architekta Korporacyjnego jest opisanie struktury przedsiębiorstwa, zdefiniowanie jego elementów i określenie relacji między tymi elementami. Można to zrobić na różne sposoby, ale po co wymyślać własne sposoby opisu korporacji skoro mamy utrzymywany przez renomowana organizację The Open Group standard – język ArchiMate!

Architektura Korporacyjna jest formalnym opisem struktury, funkcji i powiązań komponentów korporacji oraz pryncypiów i wytycznych odnoszących się do zarządzania projektowaniem i zmianą tych komponentów w czasie. Dobrze zaprojektowana Architektura Korporacyjna zapewnia pożądaną elastyczności procesów biznesowych oraz ich zgodność z wytyczoną strategią firmy.

Standard ArchiMate bazując na koncepcjach pochodzących ze standardu IEEE 1471 (pełna nazwa tego standardu to „ANSI/IEEE 1471-2000, Recommended Practice for Architecture Description of Software-Intensive Systems”) opisywał prostym językiem graficznym właściwości danej korporacji według poniższego schematu:

Rys 1. Podstawowa koncepcja języka ArchiMate

Język graficzny ArchiMate jest ściśle związany z rozwojem TOGAF (The Open Group Architecture Framework). TOGAF to najbardziej popularne ramy architektoniczne, czyli metodyka tworzenia architektury korporacyjnej koncentrująca się na procesach i procedurach związanych z planowaniem, projektowaniem, implementacją i zarządzaniem architektury korporacyjnej. W związku z tym większość terminów stosowanych w ArchiMate jest bezpośrednio zaczerpnięte właśnie z tego standardu. Wersja ArchiMate 3.0. jest w pełni kompatybilna z wersją TOGAF 9.x i pozwala zamodelować architekturę korporacji na widocznych poniżej warstwach:

Rys 4. Warstwy modelu architektury korporacyjnej w ArchiMate 3.0

Jeżeli chcesz:

 • Zwiększyć efektywność procesów biznesowych
 • Usprawnić proces dostarczania usług IT
 • Zredukować koszty związane z infrastrukturą IT
 • Wspierać zmiany organizacyjne

modelowanie Architektury Korporacyjnej powinno być w polu Twoich zainteresowań.

Szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem platformy do modelowania wizualnego Sparx Enterprise Architect v 14.1.

Nabywane umiejętności

Uczestnicy szkolenia

 • Poznają konstrukcję języka, elementy składowe, zasady użycia i zastosowania ArchiMate 3.x
 • Opanują w praktyce sztukę modelowania architektury korporacyjnej z wykorzystaniem języka ArchiMate 3.x i narzędzia Sparx Enterprise Architect.

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych poznaniem zagadnienia architektury korporacyjnej oraz najlepszych praktyk i standardów, a w szczególności do:

 • Architektów korporacyjnych, biznesowych i systemowych
 • Osób tworzących oprogramowanie wykorzystywane w architekturach korporacyjnych,
 • Kierowników projektów,
 • Pozostałych osób zaangażowanych w budowę i rozwój architektur korporacyjnych w organizacjach

Program szkolenia

 • Strategiczna rola architektury korporacyjnej w organizacji:
  • Wyzwania strategiczne we współczesnych organizacjach
  • Rola architektury korporacyjnej w budowaniu przewagi konkurencyjnej i korzyści z wdrożenia
 • Wprowadzenie do platformy modelowani wizualnego Sparx Enterprise Architect.
 • Model usługowy korporacji
 • Wizja architektury korporacyjnej na przykładzie Architektury Korporacyjnej Państwa
  • Identyfikowanie problemów – drzewo problemów (diagram Ishikawy) dla wybranego kluczowego problemu e-administracji
  • Rozwiązywanie problemów składowych poprzez projektowanie architektonicznych bloków budowlanych
  • Pryncypia architektury korporacyjnej
 • Ramy architektoniczne TOGAF
  • Pryncypia architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture Principles)
  • Cztery domeny Architektury Korporacyjnej (Biznesowa, Aplikacji, Danych i Infrastruktury Technicznej)
  • Metoda tworzenia architektury (ADM)
 • Struktura języka ArchiMate® (Language Structure)
  • Jądro (Core) ArchiMate® i jego rozszerzenia dotyczące motywacji, implementacji i migracji
  • Sposób projektowania architektury na przykładzie modelowania zgodnego z ramami architektonicznymi TOGAF®
  • Główne założenia i przyjęte konwencje
  • Komplementarność języka ArchiMate® z językiem UML i notacją BPMN
  • Elementy służące do modelowania architektury
   • Elementy strukturalne
   • Elementy behawioralne
   • Elementy informacyjne
  • Relacje łączące elementy architektoniczne
  • Stosowanie warstw architektonicznych
 • Modelowania architektury korporacyjnej z użyciem języka ArchiMate®
  • Zdefiniowanie wizji architektury
   • Określenie celu rozpoczęcia prac nad architekturą korporacyjną
   • Precyzyjne zdefiniowanie zakresu korporacji (Enterprise)
   • Identyfikacja kluczowych interesariuszy architektury korporacyjnej i ich trosk/potrzeb
   • Zebranie i sprecyzowanie wymagań biznesowych interesariuszy
   • Zdefiniowanie ograniczeń, z którymi organizacja musi sobie poradzić
    • Ograniczenia projektowe (czas, harmonogram, zasoby, itp.)
    • Ograniczenia charakterystyczne dla całej organizacji (wynikające z pryncypiów architektonicznych i reguł biznesowych)
   • Podjęcie decyzji jakie modele referencyjne (np. branżowe) będą zastosowane podczas  tworzenia modeli architektury korporacyjnej
  • Wspieranie fazy definiowania wizji architektury i zarządzania wymaganiami za pomocą Warstwa strategii (strategy layer)
   • Elementy architektoniczne dotyczące strategii
    • Zasoby (Resource)
    • Potencjał (Capability)
    • Linia postępowania (Course of Action)
  • Wspieranie fazy definiowania wizji architektury i zarządzania wymaganiami za pomocą rozszerzenia ArchiMate® dotyczącego motywacji (Motivation Extension)
   • Elementy architektoniczne dotyczące motywacji
    • Interesariusz (Stakeholder)
    • Czynnik sterujący (Driver)
    • Ocena (Assessment)
    • Cel (Goal)
    • Wymaganie (Requirement)
    • Ograniczenie (Constraint)
    • Pryncypium (Principle)
   • Relacje pomiędzy elementami
   • Perspektywy Architektoniczne (Architecture Viewpoints)
    • Widoki, perspektywy i udziałowcy
    • Klasyfikacja perspektyw architektonicznych
    • Standardowe perspektywy architektoniczne ArchiMate® dotyczące motywacji
   • Metamodel rozszerzenia motywacji (Motivation Extension Metamodel)
  • Modelowanie warstwy biznesowej (Business Layer):
   • Elementy strukturalne
   • Elementy zachowania
   • Elementy informacyjne
   • Standardowe perspektywy architektoniczne ArchiMate® dotyczące warstwy biznesowej
   • Metamodel warstwy biznesowej
  • Modelowanie Warstwy aplikacji (Application Layer)
   • Elementy strukturalne
   • Elementy zachowania
   • Element informacyjne
   • Standardowe perspektywy architektoniczne ArchiMate® dotyczące warstwy aplikacji
   • Metamodel warstwy aplikacji
  • Modelowanie  warstwy technologiczna (Technology Layer):
   • Metamodel warstwy technologicznej
   • Elementy strukturalne
   • Elementy zachowania
   • Element informacyjne
   • Standardowe perspektywy architektoniczne ArchiMate® dotyczące warstwy technologicznej
   • Metamodel warstwy technologicznej
  • Modelowanie warstwy fizycznej (Physical Layer)
   • Elementy architektoniczne dotyczące warstwy fizycznej
    • Materiał (Material)
    • Sieć dystrybucyjna (Distribution Network)
    • Struktura fizyczna (Facility)
 • Zależności pomiędzy warstwami (Cross-Layer Dependencies):
  • Zapewnienie zbieżności warstwy biznesowej i aplikacji
  • Zapewnienie zbieżności warstwy aplikacji i technologicznej
 • Modelowanie relacji (Relationships) – podsumowanie
  • Relacje strukturalne
  • Relacje dynamiczne
  • Inne relacje
 • Mechanizmy rozszerzeń języka (Language Extension Mechanisms)
  • Dodawanie atrybutów
  • Specjalizacja elementów
 • Rozszerzenie dotyczące implementacji i migracji (Implementation and Migration Extension)
  • Metamodel rozszerzenia dotyczącego implementacji i migracji
  • Elementy rozszerzenia dotyczącego implementacji i migracji
  • Relacje i zależności
  • Standardowe perspektywy architektoniczne ArchiMate® dotyczące implementacji i migracji
  • Metamodel rozszerzenia dotyczącego implementacji i migracji
 • Podsumowanie (Summary)
  • Podsumowanie szkolenia

Nie znalazłeś odpowiedniego dla siebie terminu?
Zaproponuj własny termin